Promotion

MONTHLY PROMOTION

Who We Are

BUSINESS CONSULTANT & INCUBATION

Survey market (Thailand)

เป็นบริษัทในเครือบริษัท รีเสิรซเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวิจัย บริการวิจัยแบบครบวงจรโดยสาขาอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมสุขภาพและโรงพยาบาล อุตสาหกรรมความงาม อุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางด้านวิจัย ด้วยผลงานที่มีคุณภาพทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบัน Survey market (Thailand) ได้ดูแลลูกค้าทั้งทางด้านภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป มาแล้วมากกว่า 1000 โปรเจค เป็นที่ประจักษ์ได้ดีว่า Survey market (Thailand) มีความพร้อมที่จะดูแลท่านและทำให้งานวิจัยของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยที่ท่านเองสามารถนำผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Our Services

WHAT WE CAN DO

Online Survey
“เก็บแบบสำรวจออนไลน์”

Field Survey (Offline Survey)
“การสำรวจภาคสนาม (เก็บแบบสำรวจออฟไลน์)”

Focus Group Interview
“สัมภาษณ์ Focus Group”

Business Plan
“แผนธุรกิจ / แผนการตลาด / แผนการเงิน”

Customer Satisfaction
“การสำรวจ “ความคาดหวัง” กับ “ประสบการณ์” ที่ลูกค้าได้รับ”

 

Our Strength

Our more services

Feasibility Study
“การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ”

Real Estate & Property
“อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน”

Keep People, Keep Costs
“ธำรงบุคลากร เพิ่มกำไรให้องค์กร”

Customer Profile

WHO ARE OUR CUSTOMERS

Our Price