Survey Market (Thailand)
มีความพร้อมที่จะดูแลท่านและทำให้งานวิจัยของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยที่ท่านเองสามารถนำผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
ติดต่อเรา
Previous
Next

BUSINESS CONSULTANT & INCUBATION

Who We Are

Survey market (Thailand) เป็นบริษัทในเครือบริษัท รีเสิรซเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวิจัย บริการวิจัยแบบครบวงจรโดยสาขาอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมสุขภาพและโรงพยาบาล อุตสาหกรรมความงาม อุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านต่างๆ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางด้านวิจัย ด้วยผลงานที่มีคุณภาพทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบัน Survey market (Thailand) ได้ดูแลลูกค้าทั้งทางด้านภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป มาแล้วมากกว่า 1000 โปรเจค เป็นที่ประจักษ์ได้ดีว่า Survey market (Thailand) มีความพร้อมที่จะดูแลท่านและทำให้งานวิจัยของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยที่ท่านเองสามารถนำผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

WHAT WE CAN DO

Our Services

analysis

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

contract (1)

บริการออกแบบเครื่องมืองานวิจัย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์

data

บริการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ทั่วประเทศ

connection

การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS / SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS

WHAT WE CAN DO

Marketing

WHAT WE CAN DO

Our Price

paying-1438142_1280

Survey Online

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ลดต้นทุนเพิ่มยอดขาย และสร้างกำไรอย่างยั่งยืน

 • เข้าใจผู้บริโภค
 • รู้ทันคู่แข่ง
 • เข้าใจตลาด
 • รู้วิธีปิดจุดอ่อน
 • พัฒนาสินค้า และบริการ
document-3268750_1280

Focus Group

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบรนด์

 • เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค
 • เข้าใจพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภค
 • เข้าใจกลยุทธทางการตลาด
 • เข้าใจธุรกิจ และแบร์นด์อย่างลึกซึ้ง
chairs-2181919_1280

Combo Package

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบรนด์

 • เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค
 • เข้าใจพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภค
 • เข้าใจกลยุทธทางการตลาด
 • เข้าใจธุรกิจ และแบร์นด์อย่างลึกซึ้ง
 • เข้าใจผู้บริโภค​
 • รู้ทันคู่แข่ง​
 • เข้าใจตลาด​
 • รู้วิธีปิดจุดอ่อน​
 • พัฒนาสินค้า และบริการ​

MODIFY FOR BUSINESS SUITABILITY

Package

WHO ARE OUR CUSTOMERS

Customer Profile