ข่าวสาร

การทำการวิจัยตลาด อย่างตรงจุด รู้ใจลูกค้า พิชิตคู่แข่งด้วยกลยุทธ์

การทำการวิจัยตลาด อย่างตรงจุด รู้ใจลูกค้า พิชิตคู่แข่งด้วยกลยุทธ์

การทำวิจัยตลาด เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจ ถ้าขั้นตอนในการทำการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของคุณได้ ซึ่งการทำการตลาดมีหลายขั้นตอน หนึ่งในนั้นคือการวิจัยตลาด ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทำให้คุณทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่า ผู้บริโภคต้องการอะไร เพื่อนำมาต่อยอดในการทำธุรกิจของคุณต่อไป

#อธิบายความหมายของการทำ marketing research

การวิจัยตลาด (Marketing Research) คือหนึ่งในกระบวนการทำการตลาด โดยอาศัยกระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างโอกาส และสร้างกลยุทธ์การตลาด ให้กับธุรกิจของตัวเอง

#ทำไมถึงต้องทำวิจัยการตลาด?

การทำวิจัยตลาด market research จะช่วยให้คุณเข้าใจในความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมไปถึงเข้าใจสถานการณ์ตลาด และการแข่งขันได้อย่างชัดเจน ซึ่งคุณสามารถเข้าใจสถานการณ์ทางการตลาด และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้ว จะทำให้คุณมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น และรู้วิธีที่จะทำให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จ เพราะอย่างนั้นการวิจัยตลาดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ 3 อย่างหลัก ๆ ดังนี้

#ประโยชน์ของการทำวิจัยตลาด?

การวิจัยตลาดไม่เพียงช่วยให้วางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจในส่วนอื่น ๆ ได้อีกหลายด้าน

#มาตรฐานของการวิจัยตลาดที่ดีเป็นอย่างไร?

วิธีการทำ market research การวิจัยตลาดที่ดีจะต้องมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ทิศทางของธุรกิจไปในทางที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

เป็นการวิจัยที่เริ่มจากการตั้งสมมติฐาน

การวิจัยตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ

ตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพของการทำงานได้ดี

ที่มา : https://www.waymaker.co.th/post/marketing-research

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect