ข่าวสาร

Business plan

การทำแผนกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะเข้าใจ

แต่ก่อนอื่นองค์กรจะต้องทราบรายละเอียดและความเชื่อมโยงขององค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ความมุ่งหมาย และวิธีการ
ความมุ่งหมาย คือ สิ่งที่องค์กรคาดหวัง เป็นภาพขององค์กรในอนาคตที่ผู้บริหารอยากจะเป็นในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า ตัวอย่างเช่น Walmart จะเป็นห้างค้าปลีกที่ดีที่สุดในโลก แต่พนักงานทั่วไปอาจไม่รู้ว่าการเป็นห้างค้าปลีกที่ดีที่สุดในโลกนั้นเป็นอย่างไร? มีลักษณะอย่างไร? ดังนั้น จึงต้องมีองค์ประกอบอื่นตามมาทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งเป้าหมาย
ส่วนวิธีการทำกิจกรรมต่างๆ องค์ประกอบเหล่านี้จะเรียงลำดับตามความสำคัญ โดยมีวิสัยทัศน์เป็นองค์ประกอบหลัก รองลงมาเป็นพันธกิจ เป้าหมาย และวิธีการต่างๆ ตามลำดับ เมื่อองค์กรสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ตามวิธีการที่กำหนดในแผนกลยุทธ์แล้ว ก็จะส่งผลให้เป้าหมายต่างๆ ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมนั้นเป็นจริง พันธกิจก็ย่อมเป็นจริงตามไปด้วย และถ้าพันธกิจเป็นจริง วิสัยทัศน์ก็จะเป็นจริงในที่สุด

กลยุทธ์การแข่งขันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าหากใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขันไม่ถูกต้อง องค์กรจะประสบกับปัญหาทันที ยกตัวอย่าง ห้างสรรพสินค้าหนึ่งมีการขีดเส้นสีเขียวไว้บริเวณจุดจ่ายเงิน “หากยืนรอจ่ายเงินเกินเส้นสีเขียวทางห้างจะเปิดแคชเชียร์ใหม่อีกเครื่องเพื่อบริการลูกค้า” แต่ถ้ากลับมาดูจุดยืนห้างนี้บอกว่า “เป็นห้างที่ขายของถูก แต่ความเป็นจริงแล้วของส่วนใหญ่จะขายแพงกว่าห้างอื่น” ที่เป็นอย่างนั้นเพราะทางห้างดำเนินกลยุทธ์การแข่งขันที่ไม่ถูกต้อง หากจะแข่งขันกันที่ราคา ต้นทุนต้องต่ำ แต่การเปิดเครื่องเก็บเงินหลายๆ เครื่องทำให้ต้นทุนเพิ่มทันที จึงตั้งราคาขายต่ำไม่ได้

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect