ข่าวสาร

Business plan

การทำแผนกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะเข้าใจ

แต่ก่อนอื่นองค์กรจะต้องทราบรายละเอียดและความเชื่อมโยงขององค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ความมุ่งหมาย และวิธีการ
ความมุ่งหมาย คือ สิ่งที่องค์กรคาดหวัง เป็นภาพขององค์กรในอนาคตที่ผู้บริหารอยากจะเป็นในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า ตัวอย่างเช่น Walmart จะเป็นห้างค้าปลีกที่ดีที่สุดในโลก แต่พนักงานทั่วไปอาจไม่รู้ว่าการเป็นห้างค้าปลีกที่ดีที่สุดในโลกนั้นเป็นอย่างไร? มีลักษณะอย่างไร? ดังนั้น จึงต้องมีองค์ประกอบอื่นตามมาทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งเป้าหมาย
ส่วนวิธีการทำกิจกรรมต่างๆ องค์ประกอบเหล่านี้จะเรียงลำดับตามความสำคัญ โดยมีวิสัยทัศน์เป็นองค์ประกอบหลัก รองลงมาเป็นพันธกิจ เป้าหมาย และวิธีการต่างๆ ตามลำดับ เมื่อองค์กรสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ตามวิธีการที่กำหนดในแผนกลยุทธ์แล้ว ก็จะส่งผลให้เป้าหมายต่างๆ ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมนั้นเป็นจริง พันธกิจก็ย่อมเป็นจริงตามไปด้วย และถ้าพันธกิจเป็นจริง วิสัยทัศน์ก็จะเป็นจริงในที่สุด

กลยุทธ์การแข่งขันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าหากใช้กลยุทธ์ทางการแข่งขันไม่ถูกต้อง องค์กรจะประสบกับปัญหาทันที ยกตัวอย่าง ห้างสรรพสินค้าหนึ่งมีการขีดเส้นสีเขียวไว้บริเวณจุดจ่ายเงิน “หากยืนรอจ่ายเงินเกินเส้นสีเขียวทางห้างจะเปิดแคชเชียร์ใหม่อีกเครื่องเพื่อบริการลูกค้า” แต่ถ้ากลับมาดูจุดยืนห้างนี้บอกว่า “เป็นห้างที่ขายของถูก แต่ความเป็นจริงแล้วของส่วนใหญ่จะขายแพงกว่าห้างอื่น” ที่เป็นอย่างนั้นเพราะทางห้างดำเนินกลยุทธ์การแข่งขันที่ไม่ถูกต้อง หากจะแข่งขันกันที่ราคา ต้นทุนต้องต่ำ แต่การเปิดเครื่องเก็บเงินหลายๆ เครื่องทำให้ต้นทุนเพิ่มทันที จึงตั้งราคาขายต่ำไม่ได้

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect