ข่าวสาร

การออกแบบสอบถาม

การออกแบบสอบถาม

การออกแบบสอบถามที่ดี สิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง คือ การใช้แพลตฟอร์มการทำแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันนี้ มีแพลตฟอร์มสำหรับการทำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ขึ้นมากมาย อาจจะมีฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ของการทำวิจัยได้ดี มีประสิทธิภาพ หรือ อาจจะเป็นซอฟท์แวร์อื่น ๆ ในการออกแบบสอบถาม  ทีนี้ เรามาดูกันว่า การออกแบบสอบถามที่ดี มีอะไรบ้าง

1.     ตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

การตั้งเป้าหมาย และกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ถือเป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคนั้น เราขอแนะนำว่า คุณควรจะระบุให้ชัดเจนว่า แบบสอบถามนี้ ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร นำไปใช้เพื่อการใด เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงทำให้ผู้ทำแบบสอบถามสับสน

2.     กำหนดรูปแบบของคำถาม

อันดับแรก ควรคำนึงถึงหลักจริยธรรมแก่ผู้ทำแบบสอบถามก่อนเสมอ เนื้อหาภายใน ควรหลีกเลี่ยงในเรื่องของประเด็นอ่อนไหว หลีกเลี่ยงการสร้างความบาดหมางกับผู้ที่มีทัศนคติในเชิงลบกับตัวแบรนด์ในอนาคต

3.     กำหนดรูปแบบของภาษา ลำดับของการถาม

รูปแบบของภาษาในการออกแบบสอบถาม ควรใช้ภาษาที่เป็นทางการ มีความเป็นสากลในการสื่อสาร หลีกเลี่ยงการใช้คำย่อ หรือ ภาษาพูด ที่จะทำให้ผู้ทำแบบสอบถามเกิดความเข้าใจผิด หรือ คลาดเคลื่อน ควรตั้งคำถามที่ชัดเจน ไม่กำกวม และไม่สร้างความมึนงงให้แก่ผู้ทำแบบสอบถาม ควรจัดลำดับรุปแบบของประโยคคำถาม ให้เป็นสัดส่วน และถูกต้อง

4.     วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม

เป็นอีกวีธีที่สำคัญ ที่เราจะละเลยไม่ได้ในการออกแบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ หลังจากที่คุณได้เริ่มร่างแบบสอบถาม มีการคิดคำถามต่าง ๆ ออกมาเกือบจะสมบูรณ์แล้ว วีธีที่ดี และง่ายที่สุด ในการวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม คือ คุณอาจจะให้คนอื่น ๆ ในทีม ในองค์กรของคุณ หรือ คนใกล้ตัวคุณ ได้เริ่มทำเป็นกลุ่มแรก ๆ เพื่อที่จะดู feedback จากคนในกลุ่มนี้ก่อน ที่จะส่งให้กลุ่มเป้าหมายจริง ได้ทำแบบสอบถามนี้

5.     ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์

จากข้อที่แล้ว ถ้าเราปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบุรณ์ ถูกต้อง ตาม feedback ที่ได้รับกลับมา ก็ต้องตรวจแบบสอบถามอีกรอบ ปรับปรุงจุดที่ยังเป็นข้อผิดพลาดของแบบสอบถามให้หมด เพื่อความถูกต้อง ชัดเจนของแบบสอบถาม ขั้นตอนนี้ เป็นการตรวจเช็กครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะนำไปกระจายให้ผู้ทำแบบสอบถามได้ตอบคำถามในแบบสอบถามนี้ ได้อย่างถูกต้องมากที่สุด

6.     จัดพิมพ์แบบสอบถาม หรือ ทำแบบสอบถามตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ

อันดับแรกนี้ คุณจะต้องคิดก่อนว่า จะเผยแพร่ให้กับผู้ทำแบบสอบถามผ่านช่องทางไหน ธุรกิจของคุณ มีฐานของกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด หรือ ถ้าไม่มี จะใช้ช่องทางใดในการกระจาย เผยแพร่แบบสอบถามนี้  วิธีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วที่สุด ก็คือ การใช้ช่องทางแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแบบลิ้งก์ คิวอาร์โค้ด ให้ผู้ทำแบบสอบถามนี้ คลิก หรือ สแกน เข้าไปทำแบบสอบถามออนไลน์นี้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

หากคุณสนใจ ที่จะทำแบบสอบถามในการวิจัย แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะออกแบบสอบถามได้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์หรือไม่ และจะกระจายแบบสอบถามนี้ให้กับใคร  มาให้ทางบริษัทของเรา Survey Market Thailand ช่วยคุณนะคะ


🎯สนใจบริการติดต่อเรา :

📱Tel : 06-5387-5499 

💬 Line : @Surveymarkett   👉  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket

#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect