ข่าวสาร

ดูว่าปัญหาหนึ่งของ Startup ไทยส่วนใหญ่ที่ต้องเจอคือ

ดูว่าปัญหาหนึ่งของ Startup ไทยส่วนใหญ่ที่ต้องเจอคือ แหล่งเงินทุนเพื่อจะมาต่อยอดโมเดลธุรกิจ ซึ่งในประเทศไทยเราเองก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยดังนี้

 สำหรับ Startup ไทยที่มีไอเดียเจ๋งๆ แต่ยังหาแหล่งเงินทุนไมได้ SME Startup ได้รวบรวมแหล่งเงินทนที่สนับสนุนผู้มีไอเดียไว้ดังนี้
  1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME และ Startup ที่มีศักยภาพ และต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจแต่ยังขาดหลักประกัน ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินต่างๆ ในการอนุมัติสินเชื่อ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.tcg.or.th
  2. สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs ของ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต หรือ SMI SMI เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่จะรองรับการแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ให้เจ้าของกิจการทั้ง SME และ Startup ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อสามารถนำเงินทุนไปต่อยอดแผนธุรกิจและสร้างโอกาสเติบโตให้แก่ธุรกิจของตนเอง โดย SMI ได้ร่วมมือกับ 15 ธนาคาร เข้าร่วมโครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ SME” ด้วยวงเงินงบประมาณรวม 10,000 ล้านบาท ระยะสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร โครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 และจะดำเนินไปจนกว่าครบวงเงินงบประมาณ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.smi.or.th
  3. โครงการ Startup Voucher ของ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. สวทช. ได้จัดทำโครงการ Startup Voucher ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโตให้กับเจ้าของกิจการ SME และ Startup ที่มีไอเดียและแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยทางสวทช. มีเงินสนับสนุนมอบให้สูงสุด 800,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม: www.nstda.or.th
  4. โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำหรับผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME หรือ Startup ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จะให้การสนับสนุนธุรกิจในลักษณะของเงินให้เปล่า หรือ Grant ภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ SMEs และ Startup ที่มีโครงการนวัตกรรมอยู่ระหว่างทดลองทดสอบ มีโมเดลต้นแบบหรือนำร่อง รวมทั้ง การต่อยอดงานวิจัยหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิบัตรที่ผ่านการประเมินทางเทคโนโลยีแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม: www.nia.or.th

5 แหล่งเงินทุนจาก Venture Capital — VC

 ส่วนมากจะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ สามารถลงทุนจำนวนมากแบบระยะยาว รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาเพื่อทำให้ธุรกิจที่ลงทุนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในประเทศไทยก็มีหลายองค์กรที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup อย่างจริงจัง

6 Unigin Ventures

 ยูนิจิน เวนเจอร์ส (Unigin Ventures) ในเครือไทยเอซกรุ๊ป (Thaiace Group) ผู้ให้บริการด้านการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ในประเทศไทย ยูนิจินเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีไอเดียและศักยภาพในการทำธุรกิจในทุกด้าน หรือช่วยให้ขอเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น เพื่อนำเงินลงทุนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์-บริการ หรือต่อยอดธุรกิจเดิม ข้อมูลเพิ่มเติม:  www.uniginventures.com/

7 Krungsri Uni Startup

 เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะความรู้การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสาย Fintech (Financial Technology) และ Ecommerce ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.krungsrifinnovate.com/th/accelerator/krungsri-uni-startup.html

8 กองทุน 500 Tuk Tuks Thailand

 เป็นกองทุนย่อยในเครือ 500 Startups ของสหรัฐอเมริกา ช่วยเหลือเรื่องเงินลงทุนใน Tech Startup ในประเทศไทย ข้อมูลเพิ่มเติม:  https://www.facebook.com/500tuktuks/

9 TRUE INCUBE

 ทรู อินคิวบ์ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมามี 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้นการสร้างสัญชาตญาณความเป็นผู้ประกอบการ การมองไกลไประดับโลก และการสร้างระบบนิเวศน์ (ecosystem) ที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโต ข้อมูลเพิ่มเติม:  https://www.facebook.com/trueincube/

10 AIS The Startup

 สนับสนุน Startup สายเทคโนโลยีต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี IoT การเข้าถึงฐานลูกค้าของ AIS และหมายเลขพันธมิตรต่างๆทั่วโลก บริการคลาวด์ประสิทธิภาพสูง ทีมให้คำปรึกษา ทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/AISTheStartup/

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
Share:

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect