ข่าวสาร

student-849822_1280

บริการจัดทำแผนธุรกิจ

บริการจัดทำแผนธุรกิจ
บริการจัดทำแผนธุรกิจด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายหลากวงการพร้อมทีมงานมืออาชีพ ที่จะช่วยสร้างสร้างแผนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง เพื่อนำไปสร้างธุรกิจจริงขึ้นมา นำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ทำเรื่องยื่นขอกู้ธนาคาร ขอระดมเงินจากนักลงทุน หรือใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่องานและนำเสนอแก่ผู้ติดต่อ เป็นต้น โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเขียนแผนธุรกิจด้านต่างๆ ทั้งการตลาด การเงิน การปฏิบัติงานแบบครบวงจร เพื่อให้คุณเห็นภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน

 1. แพ็กเกจแผนธุรกิจทั่วไป
  สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาแผนธุรกิจในระดับพื้นฐานเพื่อต้องการนำเสนอภาพรวมธุรกิจ หรือนักลงทุนที่มีทุนทรัพย์ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเริ่มทำธุรกิจอย่างไร แพ็กเกจแผนธุรกิจทั่วไปจะนำเสนอข้อมูลไปให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กแบบครบวงจร

ข้อมูลที่ได้รับ

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (STP, SWOT, TOWS, Strategy Map) และการชี้วัดความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์
กระบวนการดำเนินงาน
แผนการเงิน
แผนการตลาด
แผนทรัพยากรมนุษย์
แผนความเสี่ยง
ได้รับเป็นไฟล์เอกสาร Word และ PDF Format

 1. แพ็กเกจสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแล้ว กำลังมองหาการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
  สำหรับลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจไปแล้วในระยะเวลา 1-3 ปีเป็นอย่างน้อย และต้องการสร้างข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการกู้คืนและจัดการด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังมีความครอบคลุมไปยังการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต เพื่อช่วยในการผลักดันองค์กรในเชิงกลยุทธ์อย่างน้อย 5 ปี ที่ทำให้เกิดการต่อยอดจากแผนธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นได้

ข้อมูลที่ได้รับ

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (STP, SWOT, TOWS, Strategy Map) และการชี้วัดความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์
กระบวนการดำเนินงาน
แผนการเงิน
แผนการตลาด
แผนทรัพยากรมนุษย์
แผนความเสี่ยง
แพ็กเกจนี้จะมีการดำเนินการวิจัยแบบ Organization Focus เพื่อศึกษาข้อมูลภายในเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคต แล้วนำมาสร้างในส่วนแผนการดำเนินการลงทุนที่เหมาะสม
ได้รับเป็นไฟล์เอกสาร Word และ PDF Format

 1. แพ็กเกจสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อใช้ยื่นเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือขอกู้ หรือการทำธุรกรรมสำคัญ
  สำหรับบริษัทที่มีสเกลการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่และต้องการเติบโตด้วยวิธีการต่างๆ อย่างการขอกู้ปริมาณมาก การยื่นเข้าตลาดหลักทรัพย์ ไปจนถึงการทำธุรกรรมสำคัญ แผนธุรกิจและแผนในอนาคตถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปและเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจได้

ข้อมูลที่ได้รับ

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (STP, SWOT, TOWS, Strategy Map) และการชี้วัดความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์
กระบวนการดำเนินงาน
แผนการเงิน
แผนการตลาด
แผนทรัพยากรมนุษย์
แผนความเสี่ยง
ผลการวิจัยที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับ Organization Focus เพื่อใช้ในการสร้าง

 • แผนการลงทุน
 • กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ
 • พัฒนากลยุทธ์ส่วนต่างๆ ของธุรกิจ
 • กำหนดตำแหน่งทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่
 • กำหนดเป้าหมายทางการเงินใหม่
 • กำหนดแผนการดำเนินงานใหม่
 • แผนการสื่อสารการตลาด
 • กลยุทธ์การเติบโต
  การจัดทำ Business Canvas
  ได้รับเป็นไฟล์เอกสาร Word, PDF Format และไฟล์ PowerPoint สำหรับนำเสนอธุรกิจ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect