ข่าวสาร

student-849822_1280

บริการจัดทำแผนธุรกิจ

บริการจัดทำแผนธุรกิจ
บริการจัดทำแผนธุรกิจด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายหลากวงการพร้อมทีมงานมืออาชีพ ที่จะช่วยสร้างสร้างแผนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง เพื่อนำไปสร้างธุรกิจจริงขึ้นมา นำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ทำเรื่องยื่นขอกู้ธนาคาร ขอระดมเงินจากนักลงทุน หรือใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่องานและนำเสนอแก่ผู้ติดต่อ เป็นต้น โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเขียนแผนธุรกิจด้านต่างๆ ทั้งการตลาด การเงิน การปฏิบัติงานแบบครบวงจร เพื่อให้คุณเห็นภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน

 1. แพ็กเกจแผนธุรกิจทั่วไป
  สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาแผนธุรกิจในระดับพื้นฐานเพื่อต้องการนำเสนอภาพรวมธุรกิจ หรือนักลงทุนที่มีทุนทรัพย์ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเริ่มทำธุรกิจอย่างไร แพ็กเกจแผนธุรกิจทั่วไปจะนำเสนอข้อมูลไปให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กแบบครบวงจร

ข้อมูลที่ได้รับ

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (STP, SWOT, TOWS, Strategy Map) และการชี้วัดความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์
กระบวนการดำเนินงาน
แผนการเงิน
แผนการตลาด
แผนทรัพยากรมนุษย์
แผนความเสี่ยง
ได้รับเป็นไฟล์เอกสาร Word และ PDF Format

 1. แพ็กเกจสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแล้ว กำลังมองหาการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
  สำหรับลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจไปแล้วในระยะเวลา 1-3 ปีเป็นอย่างน้อย และต้องการสร้างข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการกู้คืนและจัดการด้านเอกสาร นอกจากนี้ยังมีความครอบคลุมไปยังการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต เพื่อช่วยในการผลักดันองค์กรในเชิงกลยุทธ์อย่างน้อย 5 ปี ที่ทำให้เกิดการต่อยอดจากแผนธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นได้

ข้อมูลที่ได้รับ

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (STP, SWOT, TOWS, Strategy Map) และการชี้วัดความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์
กระบวนการดำเนินงาน
แผนการเงิน
แผนการตลาด
แผนทรัพยากรมนุษย์
แผนความเสี่ยง
แพ็กเกจนี้จะมีการดำเนินการวิจัยแบบ Organization Focus เพื่อศึกษาข้อมูลภายในเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคต แล้วนำมาสร้างในส่วนแผนการดำเนินการลงทุนที่เหมาะสม
ได้รับเป็นไฟล์เอกสาร Word และ PDF Format

 1. แพ็กเกจสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อใช้ยื่นเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือขอกู้ หรือการทำธุรกรรมสำคัญ
  สำหรับบริษัทที่มีสเกลการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่และต้องการเติบโตด้วยวิธีการต่างๆ อย่างการขอกู้ปริมาณมาก การยื่นเข้าตลาดหลักทรัพย์ ไปจนถึงการทำธุรกรรมสำคัญ แผนธุรกิจและแผนในอนาคตถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปและเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจได้

ข้อมูลที่ได้รับ

บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรวม
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (STP, SWOT, TOWS, Strategy Map) และการชี้วัดความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์
กระบวนการดำเนินงาน
แผนการเงิน
แผนการตลาด
แผนทรัพยากรมนุษย์
แผนความเสี่ยง
ผลการวิจัยที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับ Organization Focus เพื่อใช้ในการสร้าง

 • แผนการลงทุน
 • กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ
 • พัฒนากลยุทธ์ส่วนต่างๆ ของธุรกิจ
 • กำหนดตำแหน่งทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่
 • กำหนดเป้าหมายทางการเงินใหม่
 • กำหนดแผนการดำเนินงานใหม่
 • แผนการสื่อสารการตลาด
 • กลยุทธ์การเติบโต
  การจัดทำ Business Canvas
  ได้รับเป็นไฟล์เอกสาร Word, PDF Format และไฟล์ PowerPoint สำหรับนำเสนอธุรกิจ

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect