ข่าวสาร

ประเภทงานวิจัย รูปแบบการทำ 4 รูปแบบ

ประเภทงานวิจัย รูปแบบการทำ 4 รูปแบบ

Survey market (Thailand)

เป็นบริษัทในเครือบริษัท รีเสิรซเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

WHAT WE CAN DO

Online Survey – Questionnaire Design

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อวัดความคิดเห็นต่างๆ หรือวัดความจริงที่ไม่ทราบ อันจะทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของคำถามเป็นชุดๆ เพื่อวัดสิ่งที่ต้องการวัด โดยมีคำถามเป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้า ให้บุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตอบออกมา นับว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้วัดทางด้านจิตพิสัย

Fieldwork Interview

eldwork Interview แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก

1 . การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ Fieldwork Interview มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น แบบสอบถามแบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดลอง เป็นต้น

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่ Fieldwork Interview จะต้องลงไปศึกษาสังเกต และกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก การค้นหาความจริงทั้งจาก “เหตุการณ์สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง” ซึ่งมี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เป็นหัวใจหลักของการวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมที่มาจากหลากหลายมิติหรือมุมมอง /ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ได้มุ่งเก็บเป็นตัวเลขมาทำการวิเคราะห์

FOCUS GROUP

การสนทนากลุ่ม (Focus group) ? การสนทนากลุ่มหมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากการนั่งสนทนาของผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจะถูกคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือเป็นผู้สามารถที่ให้ข้อมูลที่ต้องการได้ ดังนั้นผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มจึงจำเป็นที่ต้องมีคุณลักษณะหลายๆประการที่คล้ายคลึงกัน โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะถูกเชิญให้มาร่วมวงสนทนากันอย่างเป็นธรรมชาติในบรรยากาศที่เหมาะสม โดยมีจำนวนสมาชิกอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 คน และจะต้องมีผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง

Mystery Shopping – ทางเลือกที่ดีที่สุด ในการวัดค่ามาตรฐานขององค์กรนั้นๆ

คือการวิจัยการตลาดรูปแบบหนึ่ง (ซึ่งผู้ที่ปฎิบัติงานนี้จะเรียกว่ากันว่า Shopper ) โดยจะแฝงตัวเป็นลูกค้าซื้อ สินค้า และหรือ รับบริการเหมือนลูกค้าทั่วไปในร้านค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ Mystery Shopping ในการปรับปรุงร้านค้าของตน ผู้ที่แฝงตัวเป็นลูกค้าจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น การบริการของพนักงาน ความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน คุณภาพสินค้าและการบริการ และสังเกตรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นบุคคลที่เข้าแฝงตัว จะนำข้อมูลที่ได้จากการเข้าสำรวจมาเขียนรายงานตามบทบาทที่ตัวเองได้รับ

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect