ข่าวสาร

รับทำแผนการตลาดและรับเขียนแผนธุรกิจ

รับทำแผนการตลาดและรับเขียนแผนธุรกิจ(รับทํา Business Plan & Marketing Plan)

  • รับทําแผนการตลาด รับทำวิจัยตลาด (Marketing Research) หรือการสำรวจข้อมูลผุ้บริโภค ร้านค้า สรรพสินค้า รับทำ สำรวจวิจัยภาคสนาม (Research Survey) รับปรเมินและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Analysis & Feasibility) หรือรับสร้างแบรนด์ (Brand awareness ,Brand royalty ) หรือการศึกษาภาพลักษณ์ของตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า (Brand Indentity & Brand Equity) โดยมุุ่งเน้นงานวิจัยเข้าถึงเป้าหมายผู้บริโภคเป็นรายสินค้าหรือบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Statement) เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้ และรับศึกษาและรับวิจัยพฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของลูกค้า ในการให้บริการต่างๆ รับวิจัยผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการทำตลาดให้ประสบความสำเร็จ เช่น Five Force model ,SWOT,STP หรือ อื่นๆ เพื่อให้สามารถรู้จุดอ่อนหรือจุดแข่งในการประเมินนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

รับทำแผนธุรกิจหรือรับเขียนแผนธุรกิจ (Writting Business Plan )

  • รับเขียนแผนธุรกิจและรับทําแผนธุรกิจ สำหรับสถานประกอบการหรือรัฐวิสาหกิจที่ต้องการนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทให้หุ้นส่วนหรือในการยื่นกู้แบงค์ โดยเราจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการนำเสนอผลงานและการดำเนินการเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปในการลงทุน (Investment) หรือศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการ โดยศึกษาตั้งแต่การริเริ่มโครงการ การดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การประมาณการแข่บขันในตลาด ซึ่งจะเน้นข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ในการหาข้อมูล และนำผลที่ได้มาศึกษาถึงแนวโน้วธุรกิจในอนาคต และรับเขียนแผนธุรกิจสำหรับการแข่งขัน หรืองานนักศึกษาที่ต้องการความถูกต้องรวดเร็ว เชื่อถือได้ เพื่อให้แผนธุรกิจสามารถไปดำเนินการได้อย่างแท้จริง รับทำแผนธุรกิจทั้งมหาลัยรัฐและเอกชน และรับทำได้ทั้งภาษา

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect