ข่าวสาร

office-1209640_1280

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

รับเขียนแผนธุรกิจสำหรับการยื่นกู้ธนาคาร
หากคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในรูปแบบ SME หรือการต่อยอดเพื่อเติบโตของธุรกิจเดิม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็จำเป็นต้องใช้เงินทุนซึ่งแหล่งเงินทุนที่ดีนั้นคือการกู้จากธนาคาร หากมียอดเงินกู้ที่มากกว่า 1ล้านบาทจำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมกับแผนธุรกิจที่เขียนอย่างละเอียดและสามารถเชื่อถื้อได้ ทีมงานของเรานำทีมด้วยที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็น และทีมงานผู้เชียวชาญด้านบัญชีและการเงินที่จะสามารถประมาณการตัวเลขทางการเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ
จัดทำแผนธุรกิจและประสานงานติดต่อยื่นกู้กับธนาคารให้ครบกระบวนการ

ประเมินโครงการและรายงานเพื่อพิจารณาการลงทุน
ทุกการตัดสินใจทางธุรกิจ ควรต้องมีหลักฐานเอกสารที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงโอกาส ความน่าจะเป็นและสรุปผลเป็นตัวเลขทางการเงินเพื่อให้เห็นผลตอบแทนที่แท้จริง ดังนั้นการประเมินโครงการสำหรับการลงทุนใหม่เป็นสิ่งสำคัญก่อนการลงทุน ทีมงานเราจะรับฟังรายละเอียดของลูกค้าและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินโครงการที่ท่านกำลังจะลงทุน ดั่งคำสอนที่ว่า “อย่าคิดมากจนไม่กล้าทำ แต่คิดให้รอบและให้ครบส่วนที่สำคัญ ก่อนตัดสินใจ’
ก่อนตัดสินใจลงทุนคุณได้ทำการประเมินโครงการหาผลตอบแทนแล้วหรือยัง

รับเขียนแผนการตลาดและงานวิจัย
จัดทำแผนการตลาดและทำงานวิจัยเหมาะกับธุรกิจที่กำลังจะเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ สิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกคือการวิเคราะห์ด้านการตลาดศึกษาถึงส่วนผสมทางการตลาด 4P’s สินค้า Product, ราคา Price, ช่องทางการจัดจำหน่าย Place, การส่งเสริมการขาย Promotion ซึ่งนอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้วควรต้องมีการสำรวจความต้องการของตลาดและปัจจัยการตัดสินใจในการสั่งซื้อของลูกค้าด้วยเช่นกันโดยจัดทำการวิจัยต่างๆ เพื่อให้นำข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนการตลาด
อย่าผลิตจนกว่าจะรู้ความต้องการของตลาดและเราต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร

รับเขียนรายงาน และบทวิเคราะห์ด้วยภาษาอังกฤษ English Version
หลายท่านที่ต้องจัดทำรายงานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ หลายท่านสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นภาษาอังกฤษได้แต่เมื่อต้องมาเขียนรายงานด้วยภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เป็นทางการนั้นอาจจะไม่ถนัด สำหรับบริการนี้เรามีผู้เชียวชาญด้านการทำรายงานที่สามารถสรุปเนื้อหาต่างออกมาให้กระชับและสามารถเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษในสำนวนที่ถูกต้อง
การเขียนภาษาอังกฤษด้วยสำนวนที่ดี อย่าใช้ Google Translate โปรดติดต่อเรา

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect