ข่าวสาร

วิจัยตลาด (market research) คืออะไร กุญแจชัยชนะทางธุรกิจ

วิจัยตลาด (market research) คืออะไร กุญแจชัยชนะทางธุรกิจ

วิจัยตลาด (market research) คืออะไร กุญแจชัยชนะทางธุรกิจ

การทำธุรกิจในทุกวันนี้ หากจะให้ประสบความสำเร็จ เราคงไม่สามารถใช้แค่ประสบการณ์หรือความรู้สึกเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาใช้ในการวางแผน พัฒนาสินค้าและบริการ ซึ่งหนึ่งในวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และใช้กันมากในทางธุรกิจมานานแล้ว คือ การวิจัยตลาด (Market research) ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในกุญแจที่ไขธุรกิจเราให้สู่ชัยชนะ เหนือคู่แข่ง ที่ทุกธุรกิจจะมีความรู้ความเข้าใจ และนำมาใช้ในธุรกิจ

วิจัยตลาด (market research) คืออะไร

การวิจัยตลาด คือ การศึกษาและสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น ความต้องการ ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ ที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมีต่อสินค้าหรือบริการของเรา การปรียบเทียบสินค้าและบริการของเรากับคู่แข่งขัน พฤติกรรมการซื้อสินค้า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปผลและนำมาใช้ในการจัดทำแผนการทำโฆษณา การส่งเสริมการตลาด การสื่อสารด้านการตลาด การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น การวิจัยตลาดให้ถูกต้องแม่นยำ จะต้องนำความรู้ด้านการวิจัยมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การออกแบบแบบสอบถามสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การนำเครื่องมือทางสถิติมาใช้วิเคราะห์ เป็นต้น

ทำไมต้องทำวิจัยการตลาด ?

การทำวิจัยแต่ละครั้งจะเกิดประโยชน์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆ เรื่อง ขึ้นอยู่กับผู้ทำวิจัยว่าได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างไร อาจเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรือหลายๆ วัตถุประสงค์ก็ได้ แต่ต้องระวังว่าการทำวิจัยตลาดที่กว้างเกินไป อาจทำให้ผลการวิจัยไม่ชัดเจนหรืออาจทำให้ไม่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะเป็นการรบกวนลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายนานเกินไป จนทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือที่ดี

สำหรับประโยชน์โดยทั่วไปของการวิจัยตลาด พอสรุปที่สำคัญๆ ดังนี้

การพัฒนาสินค้าหรือบริการ – สินค้าหรือบริการที่ธุรกิจทำอยู่แล้ว แม้จะขายได้ดีอยู่ ก็จำเป็นต้องมีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะๆ เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า การวิจัยตลาดจะช่วยลดความเสี่ยงที่สินค้าหรือบริการไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทำให้ไม่ต้องรอให้ลูกค้าหนีไปแล้ว จึงมาหาสาเหตุ

การหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ – การวิจัยตลาดทำให้ทราบถึงความต้องการสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรู้เทรนด์การเปลี่ยนแปลงก่อนใคร ทำให้มีเวลาในการวางแผนพัฒนาสินค้าหรือบริการล่วงหน้า ในขณะที่คู่แข่งยังไม่ได้ตั้งหลัก เพราะไม่รู้ข้อมูล ทำให้มีคู่แข่งขันน้อย กำไรมาก ไม่ต้องรอให้มีการผลิตมากๆ แล้วเราค่อยมาผลิต

สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน – การทำวิจัยตลาดทำให้เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง จากลูกค้าของคู่แข่ง ทราบถึงข้อดีข้อเสียของสินค้าเราและคู่แข่ง ทำให้เราสามารถวางกลยุทธ์การตลาด ออกแคมเปญ พัฒนาสินค้า ให้เหนือคู่แข่ง ซึ่งนอกจากเราจะสามารถรักษาลูกค้าของเราไว้แล้ว ยังสามารถดึงดูดให้ลูกค้าของคู่แข่งมาเป็นลูกค้าของเรา

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ – การทำวิจัยตลาดที่มีคุณภาพ จะทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ทำให้เราลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการตัดสินใจทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการออกแคมเปญการตลาด การออกสินค้าใหม่ การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ทำให้ลดปัญหาขาดทุนได้มากทีเดียว

รู้ปัญหาเร็ว แก้ไขได้ตรงจุด – การทำวิจัยตลาด ทำให้เราสามารถติดตามผลในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดปัญหาที่จุดใด ก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที เช่น พนักงานในร้านบริการไม่ดี ลูกค้ามีความพึงพอใจต่ำลง หากเราทำวิจัยความพึงพอใจลูกค้า เราจะทราบทันที ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันที หรือยอดขายสินค้าลดลง หากมีการวิจัยตลาด จะทราบทันทีว่าเกิดจากสาเหตุใด ก็สามารถแก้ไขได้ทันที และแก้ไขได้ตรงจุด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect