ข่าวสาร

สรุปวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 นอกเขต-ในเขตเลือกตั้ง

สรุปวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 นอกเขต-ในเขตเลือกตั้ง

หลังจากที่มีการยุบสภา กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 แต่สำหรับผู้ที่ติดธุระในวันเลือกตั้งนั้น หรืออาศัยอยู่ไกลจากภูมิลำเนา สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต-ในเขตเลือกตั้ง โดยวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 เป็นวันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 (หรือก่อนเลือกตั้งจริง 1 สัปดาห์)

แต่การจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้นั้น จะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งขั้นตอนลงทะเบียนทำได้ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน Sanook News ได้รวบรวมข้อมูลการ เลือกตั้ง 2566 และ ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า มาให้ดังนี้…. https://www.sanook.com/news/8805110/

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect