ข่าวสาร

เคล็ดลับในการทำ Pulse Survey

เคล็ดลับในการทำ Pulse Survey

คุณในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร หรือผู้จัดการ จะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Pulse Survey ก็ต่อเมื่อรู้วิธีใช้เครื่องมือนี้อย่างถูกวิธี เพื่อที่จะทำให้ Pulse Survey นี้ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ผู้นำองค์กร และผู้จัดการควรทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กำหนดกลยุทธ์สิ่งที่ต้องการวัดให้สอดคล้องกับกระบวนการและค่านิยมของบริษัท
  2. เรียนรู้และทำความเข้าใจในการนำสิ่งที่ต้องการวัดมาใช้
  3. กำหนดว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับ Feedback และวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูล
  4. สื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับเป้าหมาย ระดับความเป็นส่วนตัวของพนักงาน และเหตุผลในการนำ Feedback ของพวกเขาไปใช้
  5. จัดโปรแกรมอบรมให้กับพนักงาน
  6. ดำเนินการในรูปแบบที่สามารถวัดผล บันทึก และสื่อสารให้กับพนักงานได้
  7. เรียนรู้จาก Feedback และข้อมูลที่รวบรวมได้ต่อไป

Pulse Survey อาจดูเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ได้ง่ายและให้ข้อมูลที่สำคัญต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี แต่ความท้าทายที่แท้จริงของการทำ Pulse Survey คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก Pulse Survey คุณจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจริง ๆ ต่อองค์กร

ขอบคุณข้อมูลจาก https://blog.happily.ai

แต่ถ้าอยากได้เคล็ดลับที่ดี  มาปรึกษากับ Survey Market Thailand ได้นะ

คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

🎯สนใจบริการติดต่อเรา :

📱Tel : 06-5387-5499

💬 Line : @Surveymarkett   👉  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect