ข่าวสาร

แหล่งค้นคว้าข้อมูล วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร

แหล่งค้นคว้าข้อมูล วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร

ท่านนักวิชาการ นักวิจัย และ นักศึกษาทุกท่านและประชาชนผู้ใฝ่รู้* ท่านสามารถค้นคว้าข้อมูล วิทยานิพนธ์ งานวิจัย วารสาร และหนังสือ ที่ดาวน์โหลดฟรี โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ทำงานทางผ่าน Website ต่างๆพร้อมทั้งผ่านระบบ online จาก Link website ที่ส่งมาให้ด้านล้างนี้

#วิทยานิพนธ์ #งานวิจัย

1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses

http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Search/index/collection:20

2. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

https://cuir.car.chula.ac.th

3. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

4. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository

http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace

5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook ไม่ให้โพสลิงค์ รบกวนค้นหาคำว่า CMU e-Thesis ใน Google

6. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (DPU e-Theses)

https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488

7. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

8. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://kb.psu.ac.th/psukb

9. ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

http://libsearch.nida.ac.th

10. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php

11. Thai Digital Collection (TDC)

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

12. Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

http://www.researchgateway.in.th

13. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)

http://dric.nrct.go.th/Index

14. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp

ที่มา :http://vet.ku.ac.th/

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect