ข่าวสาร

dock-441989_640

4สูตรสำเร็จในการสร้างการจดจำตราสินค้า (Brand name dominance)

การที่ผู้บริโภคสามารถระลึกถึงตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งได้เพียง ตราสินค้าเดียวในประเภทสินค้านั้นๆ โดยบทบาทการรับรู้ตราสินค้าที่มีต่อคุณค่า ตราสินค้านั้นจะขึ้นอยู่กับเนื้อหา (Content) และระดบัการรับรู้โดยได้ทำการแบ่งระดับการรับรู้ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
1.ระดับการไม่รับรู้ตราสินค้า (Unaware of brand) เป็นระดับที่ ผู้บริโภคไม่มีการรับรู้ในตราสินค้าเลย ผู้บริโภคไม่รู้จัก ไม่เคยเห็น และไม่เคยได้ยิน เกี่ยวกับตราสินค้านั้นๆ มาก่อน
2.ระดับการจดจำตราสินค้า (Brand recognition) เป็นระดับการรับรู้ ในตราสินค้าที่ต่ำที่สุด กล่าวคือ ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้านั้นแล้ว แต่ยังอยู่ใน ระดับต่ำ โดยในการทดสอบการรับรู้ของผู้บริโภคนั้นสามารถทำได้โดยการใช้ตัวช่วย เพื่อให้ผู้บริโภคได้นึกถึงตราสินค้านั้น
3.ระดับการระลึกในตราสินค้าได้ (Brand recall) เป็นระดับที่ผู้บริโภค มีการรับรู้ในตราสินค้าที่สูงขึ้น ผู้บริโภคไม่จำต้องอาศัยตัวช่วยในการแนะนำหรือ กระตุ้นตราสินค้า โดยผู้บริโภคสามารถระลึกถึงตราสินค้าขึ้นมาได้เลย เมื่อถามถึงใน กลุ่มสินค้าประเภทเดี่ยวกันการรับรู้ในระดับนี้ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกับตำแหน่ง ตราสินค้านั้นๆ อย่างแข็งแกร่งเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนึกถึงตราสินค้านั้นเอง

  1. ระดับสุดยอดในใจ (Top of mind) เป็นระดับที่ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ในตราสินค้าที่สูงสุด บริโภคสามารถระลึกตราสินค้าได้ที่โดยไมต้องมีตัวช่วยใดๆ มาชนี้าตราสินค้าและตราสินค้าคนนั้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคคนกึถงึเป็นอันดับแรก เพราะ เป็นตราสินค้าที่มีความโดดเด่น (Dominant brand) กว่าตราสินค้าอื่นที่อยู่ในใจของ ผู้บริโภคและถูกจัดวางอยู่ในต่ำแหน่งสุดยอดในใจของผู้บริโภคด้วย
    จากการศึกษาแนวคิดเรื่องการรับรู้และจดจำตราสินค้าจะเห็นได้ว่า ตราสินค้า เป็นองค์ประกอบสำคัญของสู้หรอืองคก์รในการชว่ยสร้างการรับรู้จดจำให้กับผู้บริโภค รวมทั้งสามารถช่วยสะท้อนอัตลักษณ์หรือตัวตนของสินค้า การบริการ และ องค์กรให้เกิดความแตกต่างท่ามกลางตราสินค้าอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน โดยจะส่งผลต่อพฤตกิรรมผู้บริโภคต่อสินค้า ๆ ตามมา

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email