ข่าวสาร

Focus Group คือ ? มาไขคำตอบกัน

Focus Group คือ ? มาไขคำตอบกัน

Survey market คืออะไร มาไขคำตอบกัน..

การสนทนากลุ่ม (Focus group) ? การสนทนากลุ่มหมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากการนั่งสนทนาของผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจะถูกคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือเป็นผู้สามารถที่ให้ข้อมูลที่ต้องการได้ ดังนั้นผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มจึงจำเป็นที่ต้องมีคุณลักษณะหลายๆประการที่คล้ายคลึงกัน โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะถูกเชิญให้มาร่วมวงสนทนากันอย่างเป็นธรรมชาติในบรรยากาศที่เหมาะสม โดยมีจำนวนสมาชิกอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10 คน และจะต้องมีผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

จากผลวิจัย ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนา บริการและสินค้าให้ดียิ่งขึ้น เพราะ​การบริการและที่ดีขึ้น ย่อมหมายถึงคุณค่าความน่าเชื่อถือ ทำให้มูลค่าแบรนด์สินค้าสูงขึ้นยอดขายก็มากขึ้นตามลำดับด้วยนั่นเอง

  • ใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความ
  • เชื่อ และพฤติกรรม
  • ใช้ในการกำหนดสมมติฐานใหม่ๆ
  • ใช้ในการกำหนดคำถามต่าง ๆ ที่ใช้ในแบบสอบถาม
  • ใช้ค้นหาคำตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบสำรวจ
  • เพื่อช่วยให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • ใช้ในการประเมินผลทางด้านธุรกิจ

—————————

💡คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

🎯 สนใจทำวิจัยการตลาด ติดต่อ หรือ ปรึกษาเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ :

📱Tel : คุณเรด 065-387-5499 / คุณปลา 096-140-4854

💬 Line : https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

📱 Facebook : https://www.facebook.com/Surveymarketth

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

.

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม #รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket #Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์ #วิจัยปโท #โปรเจ็คจบ #งานวิจัย #วิจัยจบ #รับทำวิจัย #ปริญญาโท

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect