ข่าวสาร

Market Research คืออะไร?

Market Research คืออะไร?

 ข้อมูล ถือเป็นองค์ประกอบที่จำเป็น ซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังสามารถใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่ที่ว่าจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัย ไม่จ่างจาก Market Research หรือ การสำรวจทางการตลาดที่ยังถูกนำมาใช้อยู่เสมอ เพื่อเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้สามารถเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนำไปต่อยอดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์ที่สุด

 Market Research คือการวิจัยตลาด หรือการสำรวจตลาดที่เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ตีความ และรายงานข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า/บริการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาดของผู้ผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำให้สินค้าหรือบริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายได้สูงสุด

หลักการทำ Market Research

  • การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) : เป็นวิธีที่ใช้ในการวิจัยในการตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม โดยกลุ่มนี้คุณจะต้องทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะใช้ในตลาดเฉพาะที่มีมูลค่า (Niche Market)
  • การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) : เป็นวิธีที่ใช้ในการวิจัยการตลาดสินค้าที่มีปริมาณมาก โดยเป็นสินค้าที่มีตลาดขนาดใหญ่ เพราะในกลุ่มนี้คุณอาจไม่สามารถเข้าเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด จึงต้องใช้การสุ่มหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะต้องใช้ในตลาดที่มีปริมาณมากขนาดใหญ่ (Mass Market)

การทำ Market Research ให้ได้ผล

รู้บริบทในการเรียกความสนใจ

 การทำ Market Research หากรู้ว่าเป้าหมายคือใคร ก็จะต้องสร้างความน่าสนใจ สร้างจุดเด่น โดยการสำรวจทางการตลาดให้ได้ผลนั้น จะต้องเริ่มจากเข้าใจบริบทต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายอย่าง เพศ อายุ รสนิยม และอาจเป็น Feature ที่ใช้บ่อยหรือที่อยากทราบข้อมูล หากเป็นสินค้าเทคโนโลยี อาจจะช่วยให้แบรนด์สามารถกำหนดกรอบของการสำรวจผ่านแบบสอบถาม โดยอาจทำให้ อัตราการตอบกลับหรือการมีส่วนร่วมในการสำรวจข้อมูลมากเกินกว่าที่คาดไว้

กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหนไปที่นั่น

 เพื่อสร้างแบบสอบถามในการสำรวจที่น่าสนใจ ผู้ออกแบบ Market Research จะต้องเข้าใจว่าช่องทางหรือสถานที่ใดที่พวกเขามักไปรวมตัวกัน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ารวมทั้งสามารถเข้าถึงช่องทาง (Platform) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม การลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำ Market Research อาจล้าสมัยแล้ว เพราะโลกออนไลน์และสื่อโซเชียลได้รับความนิยม และเข้าถึงผู้คนได้มากกว่า ทำให้แบรนด์และกลุ่มสำรวจข้อมูลจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  

สร้างความสะดวก รวดเร็ว

 โปรแกรม Chatbot โต้ตอบบทสนทนาอัตโนมัติ ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายที่ส่วนใหญ่มักจะใช้สื่อโซเชียล  ซึ่งทำให้สะดวกต่อแบรนด์เพราะไม่เปลืองกำลังคนและกระดาษในการลงพื้นที่ ที่สำคัญคำถามในการทำ Market Research ควรมีความสั้น กระชับ และมีลักษณะปลายปิด เช่น คำตอบที่ให้เลือกควรมีแค่ ใช่ หรือ ไม่ใช่, ชอบ หรือ ไม่ชอบ เมื่อทำให้การทำ Market Research ประหยัดเวลาจากกลุ่มเป้าหมายได้ ก็จะช่วยลดเวลาสำรวจให้สั้นลง และนำข้อมูลไปต่อยอดได้เร็วขึ้น

สรุปการทำ Market Research

 Market Research เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อทำให้ธุรกิจทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไร หรือใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งเป็นวิธีการตอบคำถามต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า โดยใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนในการเก็บข้อมูล และสำรวจข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect