ข่าวสาร

email-4284157_640

การทำแผนการตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากของแผนธุรกิจ

การทำแผนการตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากของแผนธุรกิจ เพราะการวางแผนการตลาดที่ดี และสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจของคุณอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่า 50% ถ้ามันสำคัญขนาดนั้นลองมาพิจารณาขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการว่ามีอะไรบ้างกัน

 1. บทสรุปผบู้ริหาร (Executive Summary) เป็นการสรุปประเด็นที่สำคัญที่อยู่ใน แผนการตลาดอย่างย่อๆ เพื่อให้ผู้บริหารทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด และ กลยทุธ์หลักที่สำคัญ
 2. สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน (Current Market Situation) เป็นการอธิบาย ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทในปัจจุบัน และข้อมูลเกี่ยวข้องในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า การแข่งขัน ฯลฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดระดับมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ด้านการตลาดของบริษทั
 3. การวเิคราะห์โอกาสและประเด็นสำคญั (Opportunity and Issue Analysis) ซี่งจะ ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงโอกาสทางการตลาด ซึ่งเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มี ผลกระทบต่อ แผนการดำเนินงานทางการตลาดของบริษัทด้วยการจัดท าเป็น SWOT และนา ข้อมูล จาก SWOT มาสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาดในครั้งนี้
 4. วัตถุประสงคท์างการตลาด (Marketing Objective) เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ บริษัทคาดหวังจากการนำแผนการตลาดไปปฏิบัติจริง ซึ่งในการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดนี้ ควรมีเป้าหมายที่ชดัเจน สามารถวดัผลในเชิงปริมาณได้
 5. กลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategy) เป็นการอธิบายวธิีหลกั ๆ ที่จะทำใหแผนการ ตลาดบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนด ตำแหน่งในตลาด รวมถึงการใช้เครื่องมือหรือส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสม
 6. แผนปฏิบัติการ (Action Programs) เป็นการนา เอากลยทุธ์การตลาดมาขยายความให้ เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง จะต้องทำเมื่อใด มอบหมายให้ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และจะต้องใช้จ่ายเท่าใด
 7. งบประมาณ (Budgets) เป็นการแสดงรายละเอียดทางบญัชีและการเงินในรูปของ ประมาณการงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งแสดงการพยากรณ์ยอดขายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งหมดตามแผนงาน
 8. การควบคุม (Control) อธิบายวิธีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนการตลาดที่ได้วางไว้ เพื่อให้สามารถวัดความส าเร็จในด้านการตลาดได้ นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึง แผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan) ไว้ในส่วนของการควบคุมด้วย
  สรุปการวางแผนการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • คิดเป้าหมายที่ชัดเจนเน้นๆ ที่สามารถปฎิบัติได้จริง
  • กำหนดประเภทกิจกรรมต่างๆ ที่จะตอบสนองให้เป้าหมายทางการตลาดสำเร็จ
  • กำหนดงบประมาณที่จะต้องใช้ และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนแยกรายกิจกรรม
  • กำหนดคู่แข่งที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม
  • กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกิจกรรม
  • ให้ทีมงานและคุณปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างสูงว่าบทความนี้ จะมีคุณค่าเพียงพอกับท่านผู้อ่านที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการออกแบบแผนการตลาดเบื้องต้น

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email