บริการของเรา

analysis

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

contract (1)

บริการออกแบบเครื่องมืองานวิจัย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์

data

บริการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ทั่วประเทศ

connection

การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS / SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS

paying-1438142_1280

Survey Online

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ลดต้นทุนเพิ่มยอดขาย และสร้างกำไรอย่างยั่งยืน

 • เข้าใจผู้บริโภค
 • รู้ทันคู่แข่ง
 • เข้าใจตลาด
 • รู้วิธีปิดจุดอ่อน
 • พัฒนาสินค้า และบริการ
document-3268750_1280

Focus Group

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบรนด์

 • เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค
 • เข้าใจพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภค
 • เข้าใจกลยุทธทางการตลาด
 • เข้าใจธุรกิจ และแบร์นด์อย่างลึกซึ้ง
chairs-2181919_1280

Combo Package

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบรนด์

 • เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค
 • เข้าใจพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภค
 • เข้าใจกลยุทธทางการตลาด
 • เข้าใจธุรกิจ และแบร์นด์อย่างลึกซึ้ง
 • เข้าใจผู้บริโภค​
 • รู้ทันคู่แข่ง​
 • เข้าใจตลาด​
 • รู้วิธีปิดจุดอ่อน​
 • พัฒนาสินค้า และบริการ​