บริการของเรา

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

บริการออกแบบเครื่องมืองานวิจัย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์

บริการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ทั่วประเทศ

การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS / SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS

การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS / SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS

การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS / SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS

การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS / SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS

paying-1438142_1280

Survey Online

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ลดต้นทุนเพิ่มยอดขาย และสร้างกำไรอย่างยั่งยืน

document-3268750_1280

Focus Group

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบรนด์

chairs-2181919_1280

Combo Package

เน้นการนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้า และบริการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบรนด์