ข่าวสาร

การรับรู้แบรนด์ (Brand awareness) จำเป็นแค่ไหนในการทำการตลาด

การรับรู้แบรนด์ (Brand awareness) จำเป็นแค่ไหนในการทำการตลาด สิ่งที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจก็คือการสร้างการรับรู้แบรนด์ หรือ Brand awareness ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะทำให้คุณกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจของลูกค้า ที่จะทำให้ผู้บริโภครับรู้และนึกถึงสินค้าและบริการของคุณอยู่เสมอ นอกจากการทำให้แบรนด์ของคุณเป็นรับรู้แล้ว ก็จะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและคำนึงถึงจุดเด่นของแบรนด์ให้น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เราไปดูกันเถอะว่าควรสร้างการรับรู้ของแบรนด์ หรือ Brand awareness อย่างไรที่จะให้เข้าถึงลูกค้าและประสบความสำเร็จมากที่สุด

 1. การสื่อสารที่ชัดเจนและมีคุณภาพ
  การสื่อสารคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและให้ผู้บริโภครับรู้ถึงแบรนด์ของคุณ การสื่อสารที่ชัดเจนและมีคุณภาพ จะทำให้แบรนด์กลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและพบเห็นได้ง่าย สามารถที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แบรนด์จะต้องตระหนักถึงผลลัพธ์ที่สร้างความประทับใจและครองใจลูกค้าได้อย่างทั่วถึง จะทำให้ทำให้ผู้บริโภครับรู้ว่าแบรนด์คุณคืออะไร คุณคือใคร ซึ่งการสื่อสารที่ดีและชัดเจนก็คือการลงสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเช่นการสร้างเว็บไซต์ บล็อก และเพจเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
 2. ทำให้ผู้บริโภครู้สึกดีและเกิดความประทับใจ
  การทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและรู้สึกถึงแบรนด์ในทางบวก เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างการรับรู้แบรนด์มากที่สุดวิธีหนึ่งที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างทั่วถึง สิ่งสำคัญในการสร้างการรับรู้ก็คือการใส่ใจในความต้องการของลูกค้า รู้ว่าลูกค้าชอบและต้องการอะไร ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกที่ดีในเวลาที่ต้องการสินค้าที่เป็นแบรนด์ของคุณ ดังนั้นเราจะต้องทำให้สร้างแรงดึงดูดและค้นหากลยุทธ์ที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อลูกค้าชื่นชอบและระลึกถึงแบรนด์ของคุณอยู่เสมอก็จะเกิดการบอกต่อไปยังคนอื่นๆอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
 3. สร้างการรับรู้อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ
  การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand awareness) ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การทำด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความจดจำและรับรู้ถึงความตั้งใจ เป็นการวางรากฐานและมัดใจลูกค้าในระยะยาว การสร้างการรับรู้ไม่ใช่แค่เพียงการลงมือทำครั้งเดียวเท่านั้น แต่คือการทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน รู้สึกดีและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย
  การสร้าง Brand awareness หรือการรับรู้แบรนด์ เป็นสิ่งจำเป็นที่แบรนด์จะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ ไม่ใช่แค่เพียงทำให้ผู้บริโภครับรู้เท่านั้น แต่ลึกไปกว่านั้นคือการทำให้แบรนด์ของคุณอยู่ในความคิดของลูกค้าให้ได้ เป็นความทรงจำในเชิงบวก ที่จะทำให้ผู้บริโภคจำได้ว่าคุณเป็นใคร ขายสินค้าและบริการอะไร เมื่อต้องการสินค้าประเภทนี้จะต้องคำนึงถึงแบรนด์ขอของคุณเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งสร้างการจดจำและรับรู้ในระยะยาว กลายเป็นรากฐานที่มั่นคงของแบรนด์ รับรองเลยว่าจะทำให้คุณสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าและขยายการรับรู้ไปเรื่อยๆอย่างไม่จบสิ้น และนำมาซึ่งการเติบโตของแบรนด์ ดังนั้น คุณจะต้องทำให้สร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้ได้เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนั่นเอง

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect