ข่าวสาร

การวางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic Planning)


เราผกำลังจะมีโครงการใหม่ที่จะลองคิดขึ้นมาเป็นแผนงาน เลยขอแปะความรู้การวางแผนไว้ทบทวน เพื่อการทำงานจะได้เป็นไปตามลำดับ
การจะดำเนินการกิจกรรมใดๆก็ตาม เปรียบเสมือนการขับรถมุ่งไปที่ใดที่หนึ่ง ก่อนที่เราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์เราต้องตอบคำถามต่างๆในใจก่อนคือ ณ ปัจจุบันเราอยู่ที่ไหน ? จุดหมายปลายทางเราคือที่ใด ? เราจะใช้เส้นทางใดในการเดินทาง ? ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมใดๆก็ตามจะประสบความสำเร็จได้ก็จะต้องพบกับคำถามสามข้อเช่นเดียวกับการขับรถคือ

 1. ตำแหน่งหรือสภาวะขององค์กรเราตอนนี้อยู่ตรงไหน?
 2. เป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมคืออะไร?
 3. จะใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมาย?
  คำถามทั้งสามข้อนำมาซึ่งกระบวนการที่เรียกว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategy Planning) ซึ่งจะเป็นคำตอบของคำถามทั้งสามข้อ
 4. ตำแหน่งหรือสภาวะขององค์กรเราตอนนี้อยู่ตรงไหน?
  เป็นคำถามที่ต้องการวิเคราะห์ถึงสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย คำถามข้อนี้จะช่วยให้วิเคราะห์ถึงความพร้อมก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มการดำเนินการ ซึ่งคำตอบทั้งหมดสามารถหาได้โดยการวิเคราะห์SWOT
 5. เป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมคืออะไร?
  เป้าหมายของการดำเนินการใดๆก็ตามจะต้องกำหนดให้ชัดเจน ซึ่งสามารถทำได้โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์(vision) และพันธกิจ(mission)
 6. จะใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมาย?
  คำตอบของคำถามข้อนี้คือการกำหนด เป้าหมาย(goal),วัตถุประสงค์(objective),กลยุทธ์(strategy),ทรัพยากร(resources) และแผนงาน(planning)ให้ชัดเจน
  การวางแผนกลยุทธ์ คืออะไร
  การวางแผนกลยุทธ์นั้นมีวัตถุประสงค ์เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว โดยเป็นแผนงานที่ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองแนวคิดและนโยบายของผู้บริหาร
  องค์กรการวางแผนกลยุทธ์ควรเป็นแผนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถำไปปฏิบัติได้จริงและประเมินผลได้เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงแผนงานให้ดีขึ้นได้ในอนาคต
  องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์
  วางแผนกลยุทธ์ให้ประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สำคัญคือ
 7. องค์ประกอบทางด้าน การบริหารจัดการ (Management Characteristic)
 8. องค์ประกอบด้าน ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กร (Firm Dynamics)
 9. องค์ประกอบด้านสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อองค์กร (Environmental Factors)

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email