ข่าวสาร

การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS/ SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS

บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติพื้นฐานและขั้นสูง อาทิเช่น SPSS/ SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS ให้คำปรึกษาสำหรับงานวิจัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
รับวิเคราะห์โปรแกรม SPSS / SAS / STATA / R
• ♦ วิเคราะห์สถิติ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) cและร้อยละ (Percentage)
• ♦ ทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าซี (Z-test) และการทดสอบค่าที (T-test)
• ♦ การวิเคราะความแปรปรวน F-Test (ANOVA)
• ♦ ทดสอบสถิติแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (Parametric and nonparametric statistics)
• ♦ การทดสอบไคร์สแควร์ (Chi-Square)
• ♦ ทดสอบความเป็นอิสระ (Test of independent)
• ♦ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation)
• ♦ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Sample Regression Analysis)
• ♦ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้
รับวิเคราะห์โปรแกรม LISREL /AMOS / EQS
• ♦ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)
• ♦ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
• ♦ การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-Group Analysis)
• ♦ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis : PA)
• ♦ เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่น (Hierarchical linear model: HLM)
• ♦ วิเคราะห์โมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตพหุระดับ (Multi-level causal model)
ขอบเขตการให้บริการ
• ♦ รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS/ SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS
• ♦ รับจ้างทำงบการเงินโดยทีมงานที่มากประสบการณ์
• ♦ รับทำ SPSS ตามความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
• ♦ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทุกประเภท ตรงตามความต้องการของลูกค้า

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect