ข่าวสาร

การเขียนแผนธุรกิจOnline BusinessHow to การเขียนแผนธุรกิจขอสินเชื่อ ให้น่าเชื่อถือเข้าตาธนาคาร

การเขียนแผนธุรกิจOnline BusinessHow to การเขียนแผนธุรกิจขอสินเชื่อ ให้น่าเชื่อถือเข้าตาธนาคาร5
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อของสินเชื่อ สำหรับธุรกิจ SME คือสิ่งจำเป็นต้องทำเมื่อต้องการขอกู้หรือขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำมาลงทุนขยายธุรกิจ หลายคนอาจจะยังไม่รู้และไม่เข้าใจว่าแผนธุรกิจคืออะไรและมีความสำคัญกับธุรกิจ SME อย่างไรการเขียนแผนธุรกิจคือการร่างองค์ประกอบของธุรกิจและบริการ สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ข้อมูลขั้นพื้นฐานของธุรกิจ องค์ประกอบทางการเงิน แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจ และภาพรวมทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจไม่เพียงเป็นเครื่องนำทางที่ทำให้เจ้าของกิจการสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างตรงเป้าหมายเท่านั้น แต่การเขียนแผนธุรกิจยังสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อนำเงินมาลงทุนเสริมประสิทธิภาพธุรกิจได้อีกด้วย
องค์ประกอบของการเขียนแผนธุรกิจขอสินเชื่อที่ดี1. ความเป็นมาของกิจการและผู้บริหาร – เป็นการเกริ่นเล่าถึงประวัติ ข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ต้องการขอสินเชื่อ ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ ประเภทสินค้าหรือบริการอย่างละเอียด ระยะเวลาที่ดำเนินการ รวมถึงประวัติโดยละเอียดของผู้บริหารที่ทำให้ธนาคารตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 2. วิเคราะห์แผนธุรกิจ (SWOT Analysis) – ส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของกิจการหรือบริการของธุรกิจด้วยหลักการ SWOT Analysis ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ที่ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาสของธุรกิจ (Opportunities) ความเสี่ยงและอุปสรรค (Threats) เพื่อการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและพัฒนาองค์กรได้ครบวงจรอย่างแท้จริง 3. แผนการตลาด – บอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการตลาดของธุรกิจคุณ ที่เป็นแผนหลักซึ่งจะนำให้ธุรกิจของคุณเติบโตและสร้างผลกำไรได้ ประกอบด้วย เป้าหมายการขายสินค้าและเงื่อนไขการขาย ยอดขายต่อเดือนและต่อปี รวมถึงยอดขายที่ตั้งเป้าหมาย ลักษณ์ของสินค้าของที่วางขายในปัจจุบัน คู่แข่งทางการตลาด กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางจำหน่าย และกลยุทธ์เสริมการขาย 4. แผนการปฏิบัติงาน – อาจจะรวมถึงแผนการผลิตหรือการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เป้าหมายการผลิต กระบวนการผลิต แหล่งวัตถุดิบ และเงื่อนไขก็ซื้อวัตถุดิบนั่นเอง

  1. โครงสร้างองค์กร – หรือแผนบริหารจัดการ ด้วยแผนภูมิองค์กรตามหน้าที่การทำงาน ลักษณะการบริหารงานภายในบริษัท อัตราการจ้างงานและจำนวนค่าจ้างที่ต้องจ่ายโดยรวมต่อเดือน6. แผนการเงินและการลงทุน – แสดงถึงประวัติทางการเงินที่ผ่านมาของธุรกิจ ทั้งประวัติการติดต่อกับสถาบันการเงิน ข้อมูลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 – 12 เดือน เงินลงทุน และประมาณทางการเงิน
    การเขียนแผนธุรกิจที่ดีจะเป็นใบเบิกทางสำหรับธุรกิจในการขอสินเชื่อผ่านธนาคารได้แบบผ่านฉลุย สามารถดูรายละเอียดการเขียนเพิ่มเติมได้ใน แบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการและบริหารหลังร้านอย่างเป็นระบบจะทำให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น ด้วยรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถเช็คภาพรวมก็ทำธุรกิจทั้งหมได้ผ่านระบบรายงานภาพรวมอย่างละเอียดของ Fillgoods ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ได้ทันที ไม่ว่าประวัติการขายสินค้า ผลกำไรทางการเงิน ยอดเงินที่ได้รับต่อปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็สามารถดูย้อนหลังได้อย่างไม่มีสะดุด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect