ข่าวสาร

การเขียนแผนธุรกิจOnline BusinessHow to การเขียนแผนธุรกิจขอสินเชื่อ ให้น่าเชื่อถือเข้าตาธนาคาร

การเขียนแผนธุรกิจOnline BusinessHow to การเขียนแผนธุรกิจขอสินเชื่อ ให้น่าเชื่อถือเข้าตาธนาคาร5
การเขียนแผนธุรกิจเพื่อของสินเชื่อ สำหรับธุรกิจ SME คือสิ่งจำเป็นต้องทำเมื่อต้องการขอกู้หรือขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำมาลงทุนขยายธุรกิจ หลายคนอาจจะยังไม่รู้และไม่เข้าใจว่าแผนธุรกิจคืออะไรและมีความสำคัญกับธุรกิจ SME อย่างไรการเขียนแผนธุรกิจคือการร่างองค์ประกอบของธุรกิจและบริการ สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ข้อมูลขั้นพื้นฐานของธุรกิจ องค์ประกอบทางการเงิน แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจ และภาพรวมทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจไม่เพียงเป็นเครื่องนำทางที่ทำให้เจ้าของกิจการสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างตรงเป้าหมายเท่านั้น แต่การเขียนแผนธุรกิจยังสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อนำเงินมาลงทุนเสริมประสิทธิภาพธุรกิจได้อีกด้วย
องค์ประกอบของการเขียนแผนธุรกิจขอสินเชื่อที่ดี1. ความเป็นมาของกิจการและผู้บริหาร – เป็นการเกริ่นเล่าถึงประวัติ ข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ต้องการขอสินเชื่อ ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ ประเภทสินค้าหรือบริการอย่างละเอียด ระยะเวลาที่ดำเนินการ รวมถึงประวัติโดยละเอียดของผู้บริหารที่ทำให้ธนาคารตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 2. วิเคราะห์แผนธุรกิจ (SWOT Analysis) – ส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของกิจการหรือบริการของธุรกิจด้วยหลักการ SWOT Analysis ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ที่ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาสของธุรกิจ (Opportunities) ความเสี่ยงและอุปสรรค (Threats) เพื่อการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและพัฒนาองค์กรได้ครบวงจรอย่างแท้จริง 3. แผนการตลาด – บอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการตลาดของธุรกิจคุณ ที่เป็นแผนหลักซึ่งจะนำให้ธุรกิจของคุณเติบโตและสร้างผลกำไรได้ ประกอบด้วย เป้าหมายการขายสินค้าและเงื่อนไขการขาย ยอดขายต่อเดือนและต่อปี รวมถึงยอดขายที่ตั้งเป้าหมาย ลักษณ์ของสินค้าของที่วางขายในปัจจุบัน คู่แข่งทางการตลาด กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางจำหน่าย และกลยุทธ์เสริมการขาย 4. แผนการปฏิบัติงาน – อาจจะรวมถึงแผนการผลิตหรือการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เป้าหมายการผลิต กระบวนการผลิต แหล่งวัตถุดิบ และเงื่อนไขก็ซื้อวัตถุดิบนั่นเอง

  1. โครงสร้างองค์กร – หรือแผนบริหารจัดการ ด้วยแผนภูมิองค์กรตามหน้าที่การทำงาน ลักษณะการบริหารงานภายในบริษัท อัตราการจ้างงานและจำนวนค่าจ้างที่ต้องจ่ายโดยรวมต่อเดือน6. แผนการเงินและการลงทุน – แสดงถึงประวัติทางการเงินที่ผ่านมาของธุรกิจ ทั้งประวัติการติดต่อกับสถาบันการเงิน ข้อมูลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 – 12 เดือน เงินลงทุน และประมาณทางการเงิน
    การเขียนแผนธุรกิจที่ดีจะเป็นใบเบิกทางสำหรับธุรกิจในการขอสินเชื่อผ่านธนาคารได้แบบผ่านฉลุย สามารถดูรายละเอียดการเขียนเพิ่มเติมได้ใน แบบฟอร์มเขียนแผนธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการและบริหารหลังร้านอย่างเป็นระบบจะทำให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น ด้วยรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถเช็คภาพรวมก็ทำธุรกิจทั้งหมได้ผ่านระบบรายงานภาพรวมอย่างละเอียดของ Fillgoods ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ได้ทันที ไม่ว่าประวัติการขายสินค้า ผลกำไรทางการเงิน ยอดเงินที่ได้รับต่อปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็สามารถดูย้อนหลังได้อย่างไม่มีสะดุด

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect