ข่าวสาร

ความสำคัญของการวิจัยตลาดสำหรับการจัดทำแผนธุรกิจ

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความและรายงานผลการวิจัยในเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างมีหลักการ ตลอดจนสื่อรายงานสรุปไปยังผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด และยังเป็นการศึกษาขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ในทางตลาด การสำรวจตลาดเพื่อหาความต้องการของตลาดหรือทำการทดสอบตลาดเมื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด เพื่อให้ทราบผลสะท้อนกลับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การทำวิจัยตลาดมีหลายรูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมจะต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะกิจการของตนที่ดำเนินการอยู่ เพื่อทราบปฏิกิริยาของลูกค้าเมื่อเห็นการโฆษณาของกิจการ ความพึงพอใจของลูกค้า และพฤติกรรมการซื้อเพื่อการกำหนดราคา คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อันพึงประสงค์ของลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม การสื่อสารการตลาดและเพื่อทราบส่วนครองตลาด ในการแข่งขันทางธุรกิจลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อ จะเห็นได้ว่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมหลายรายที่มีชนิดและขนาด เดียวกันแต่ยอดขายแตกต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะกลวิธีทางการตลาดของผู้ประกอบการแต่ละราย ซึ่งกลวิธีนี้เองได้ข้อมูลมาจากการวิจัยตลาด
ในทางปฏิบัติจะต้องอาศัยโปรแกรมวิจัยตลาดรวมทั้งระบบสารสนเทศทางการตลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นการเริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่งสำเร็จเป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสามารถพยากรณ์อุปสงค์(ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย)ของตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้ปฏิรูปกระบวนการวิจัยตลาดให้ง่าย และลดต้นทุนการวิจัยโดยมีการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ รับเรื่องร้องเรียนทำให้สามารถสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมได้อีกทางหนึ่งผ่านอีเมล์ที่ผู้เข้าเยี่ยมชม ฝากทิ้งไว้
ในกระบวนการของระบบวิจัยตลาด เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นอย่างเหมาะสม เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นการประหยัดเวลา ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมวิจัยตลาด จากนั้นโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ ตีความและรายงานผลการวิจัยในเรื่องที่ต้องการศึกษา และออกรายงานด้านวิจัยเพื่อการการตัดสินใจเฉพาะเรื่องเพื่อรายงานผู้ต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ วางแผน ควบคุม
นอกจากนี้ผลการวิจัยตลาดทำให้ผู้ประกอบการสามารถพยากรณ์ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ กับสถาบันการเงินเมื่อขออนุมัติเงินกู้ได้อีกด้วย

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email