ข่าวสาร

digital-marketing-1433427_640

ประโยชน์ของการวิจัยตลาด มีดังนี้

มีความเข้าใจในความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าอย่างถ่องแท้
มีข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ประกอบการกำหนดทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาด
มีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญ และการตัดสินใจในการลงทุน บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email