ข่าวสาร

ยนแผนธุรกิจ Business Plan แผนการตลาด วิจัยการตลาด

รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan แผนการตลาด วิจัยการตลาด สำหรับท่านที่ต้องการหาไอเดียในการดำเนินธุรกิจหรือสำหรับยื่นกู้เพื่อลงทุนใหม่หรือเพื่อต่อยอดธุรกิจ
แผนธุรกิจ SMEปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการระดับ SME คือ เข้าถึงสินเชื่อได้ยาก ทั้งๆที่ธนาคารทั้งของรัฐ และเอกชน ซึ่งมีสินเชื่อพร้อมจะปล่อยให้จำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถขอกู้ได้ หรือกว่าจะได้ก็ใช้เวลานานสาเหตุนอกจาก ด้านเครดิตของผู้กู้ไม่ผ่านการพิจารณาแล้ว ยังมาจาก การเขียนแผนธุรกิจไม่เป็น ไม่รู้จะเขียนยังไง รวมถึงไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์และเอกสารต่างๆ ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร กว่าจะได้สินเชื่อจึงใช้เวลานาน บางครั้งเป็นการเสียโอกาส ทางธุรกิจรวมถึงเกิดภาระสิ้นเปลือง ในการดำเนินงานต่างๆ
วิจัยตลาด marketing research
การจัดทำแผนธุรกิจ เป็นทั้ง ศาสตร์ ศิลป์ และจริยธรรม กล่าวคือ

ศาสตร์ : องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์ ทฤษฎี จากการค้นคว้าต่างๆ

ศิลป์ : การออกแบบ ลักษณะเค้าโครงของแผนว่าควรดำเนินลักษณะใด ทำอย่่างไรจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้ ตลอดจนการออกแบบสินค้าหรือบริการ

จริยธรรม : การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อลูกน้อง ต่อลูกค้า และต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้การดำเนินธุรกิจยั่งยืน

ส่วนประกอบของแผนธุรกิจประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ ได้แก่
รับวิจัยตลาด marketing research

แผนการตลาด ทำให้ท่านเห็นโอกาส ช่องทาง ไอเดีย ในการสร้าง ผลกำไรทางธุรกิจ ช่วยให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้ การจัดทำ Marketing Research หรือการสำรวจตลาด มีส่วนช่วยให้ ท่านได้วิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อการลงทุนสำหรับธุรกิจใหม่ หรือเพื่อปรับปรุงสินค้า และ บริการสำหรับธุรกิจเดิม ให้พัฒนาขึ้น ปัจจุบันการสำรวจหรือวิจัยตลาด สำหรับธุรกิจ SMEs สามารถใช้การหาข้อมูลจากการสำรวจความคิด ผ่านการ สัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ท เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ เเม้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่ ไม่เป็นทางการแต่ก็ได้แนวคิดใหม่ๆได้ไม่น้อย
แผนการบริหารงานบุคคลทำให้มองเห็นภาพรวมในการบริหารและจ้างงานได้เหมาะสม
แผนการผลิตสินค้าและบริการช่วยให้การดำเนินการต่างๆบรรลุผลตามเป้าหมาย
แผนการเงิน เป็นการบริหารจัดการด้านเงินทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ การวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
จะเห็นว่า แผนธุรกิจ มีความสำคัญมาก หัวใจของการทำธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้อง มีการศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานก่อน จากนั้นดูความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินลงทุน ความถนัด และสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งปัจจัยภายใน ภายนอกก่อนตัดสินใจทำ มิเช่นนั้นผลสุดท้ายธุรกิจ อาจไปไม่รอด ต้องขาดทุน เป็นหนี้สินตามมา

แผนธุรกิจ business plan
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบริการของเรา

ประหยัดเวลาและงบประมาณในการค้นคว้าตามสถาบันหรือองค์กรต่างๆ
สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ
เรามีผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจหลายแขนงซึ่งสามารถช่วยทำให้แผนธุรกิจท่านมีคุณภาพ และเป็นรูปธรรม
อนึ่งการจัดทำแผนธุรกิจของท่านเพื่อยื่นกู้แก่ธนาคารนั้น ท่านควรติดต่อสอบถามธนาคารก่อน แจ้งธนาคารทราบว่าธุรกิจของท่าน เป็นธุรกิจประเภทใด ต้องการกู้ยืมเงินจำนวนเท่าใด อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ท่านต้องการยื่นกู้กี่ปี ส่วนใหญ่การกู้เงินเพื่อลงทุนต่างๆ ธนาคารมักขอหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีโฉนด เครื่องจักรที่ได้จดทะเบียน หรือ หนังสือค้ำประกัน ของธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารส่วนใหญ่จะขอให้ท่านจัดทำแผนธุรกิจประกอบ

รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ >>
การวิเคราะห์ แผนธุรกิจ
เริ่มต้นตั้งแต่โอกาสและกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจว่าเป็นอย่างไร
รวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา ในการจัดตั้ง
วิเคราะห์ สถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการดำเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ ด้านการตลาด การผลิต ด้านองค์กรและกำลัง เป้าหมายและแผนการเงินในการกำหนดเป้าหมาย
การวางแผนการตลาดและการวิเคราะห์ตลาด
– การดูลักษณะตลาด
– แนวโน้มที่กระทบต่อตลาด
– ช่องทางการตลาด
– ลักษณะลูกค้า
– กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและความต้องการ
– จุดเด่นจุดด้อยในการแข่งขันในตลาด
– กลยุทธ์การตลาด
การจัดการและโครงสร้างองค์กร (Management and Organization)
การดําเนินกิจการ (Operation) ซึ่งจะกล่าวถึง แผนการผลิตระบบสินค้าคงคลัง อธิบายผังการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ สถานที่ผลิต
การวางแผนและการวิเคราะห์ด้านการเงิน
แผนการดําเนินงาน
ความเสี่ยง (Critical Risks)
แผนฉุกเฉินหรือแผนสํารอง
ภาคผนวก อ้างอิง หรือให้ คํารับรอง
ตัวอย่างแผนธรุกิจ
เนื่องจากแผนธุรกิจที่ทำให้ลูกค้า เราจะไม่เปิดเผยเพราะถือเป็นลิขสิทธิ์ ดังนั้นขอให้ท่านดูตัวอย่างจากเอกสารในเว็บไซด์ กรณีศึกษา ลักษณะคร่าวๆของแผนธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ประเภทการให้บริการ ( เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการบริการ และการส่งเสริมการขาย)

แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว pdf

ร้านดอกไม้ pdf

คลินิคผู้สูงอายุ pdf

แผนธุรกิจการกำจัดคราบน้ำมัน pdf

แผนธุรกิจคาร์แคร์ pdf

แผนธุรกิจนวดแผนไทย pdf

แผนธุรกิจบริการสุนัข pdf

แผนธุรกิจบ้านไร่กาแฟ pdf

แผนธุรกิจรถรับส่งBTS pdf

แผนธุรกิจร้านเช่าหนังสือ pdf

แผนธุรกิจร้านถ่ายรูป pdf

แผนธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ pdf

แผนธุรกิจวีดิโอให้เช่า pdf

แผนธุรกิจสถานเสริมสวย pdf

แผนธุรกิจสปา pdf

แผนธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ pdf

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ประเภทการผลิตสินค้า เพื่อจำหน่าย (เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และจัดจำหน่าย)

แผนธุรกิจน้ำดื่ม pdf

แผนธุรกิจน้ำนมข้าว pdf

แผนธุรกิจน้ำผลไม้ผง pdf

แผนธุรกิจบล็อกประสาน pdf

แผนธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ pdf

แผนธุรกิจผักเมืองหนาว pdf

แผนธุรกิจพลาสติกย่อยสลาย pdf

แผนธุรกิจไวน์ส้มโอ pdf

แผนธุรกิจสมุนไพรกวาวเครีอ pdf

แผนธุรกิจสารสกัดสมุนไพร pdf

แผนธุรกิจไอศครีมสมุนไพร pdf

ตัวอย่างแผนธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

Wedding Consultant (English) pdf

ตัวอย่างแผนธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ตามการประเมินแนวโน้มธุรกิจ
โครงการกาดล้านนา Ms word
ร้านอาหารญี่ปุ่นMs word

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect