ข่าวสาร

workplace-1245776_640

แผนธุรกิจที่ดี เมื่ออ่าานแล้วจะต้องตอบคําถามเหล่านี้ได้

  1. การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชัดเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง
  2. ธุรกิจนี้นำลงทุนหรือไม่
  3. ธุรกิจมีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตั้งแตเมื่อแรกตั้ง มากน้อยขนาดไหน
  4. ธุรกิจนี้มีความได้เปรียบหรือความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว มากน้อยเพียงใด
  5. สินค้าที่จะผลิตมีวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงใด้
  6. สินค้าที่ผลิตสามารถวางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
  7. วิธีการผลิตและการวางตลาดสินค้านั้น มีทางเลือกอื่น ๆ ที่ประหยัดได้ มากกว่าหรือไม่
  8. หน้าที่ต่าง ๆ เช่น การผลิต การจําหน่าย การจัดการทางการเงิน การ จัดการคน มีการจัดการที่ดีและหมาะสมเพียงใด
  9. จํานวนและคุณภาพของพนักงานที่ต้องการมีเพียงพอหรือไม่

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email