ข่าวสาร

ในปัจจุบันมีหลายวิธีที่จะทำการวิจัยตลาดทางธุรกิจ

ในปัจจุบันมีหลายวิธีที่จะทำการวิจัยตลาดทางธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการพื้นฐาน 5 อย่าง ได้แก่ แบบสำรวจ (Surveys), การสนทนากลุ่ม (Focus groups), การสัมภาษณ์ส่วนตัว (Personal interviews), การสังเกต (Observation) และการวิจัยภาคสนาม (Field trials) โดยประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเลือกเทคนิคใดในการดำเนินธุรกิจของคุณ

 1. การสำรวจ (Surveys)
  การสำรวจด้วยแบบสอบถามที่กระชับ และตรงไปตรงมา จะทำให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างและเข้าถึงตลาดเป้าหมายของคุณได้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากบุคคล โดยการสำรวจมีหลายวัตถุประสงค์และสามารถดำเนินการได้หลายวิธี ซึ่งอาจดำเนินการ เพื่อรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามมาจากทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางบุคคล หรือบนเว็บไซต์
 2. การสนทนากลุ่ม (Focus groups)
  การสนทนากลุ่ม จะใช้ชุดคำถาม หรือหัวข้อที่เขียนขึ้น เพื่อนำไปสู่การอภิปรายระหว่างกลุ่มคน โดยการประชุมเหล่านี้จัดขึ้นที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะใช้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์วิดีโอเทป และห้องสังเกตการณ์พร้อมกระจกเงา เป็นต้น การสนทนากลุ่มมักใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 กลุ่ม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมดุลที่สุด
 3. การสัมภาษณ์ส่วนตัว (Personal interviews)
  การสัมภาษณ์ส่วนตัวเป็นเช่นเดียวกับการสนทนากลุ่ม โดยการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล จะรวมไปถึงคำถามที่ไม่ได้จัดโครงสร้างคำถามปลายเปิด โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และโดยทั่วไปแล้วจะมีการบันทึกการสัมภาษณ์ด้วย
  กลุ่มโฟกัสและการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลให้ข้อมูลอัตนัยมากกว่าการสำรวจ ผลการวิจัยไม่ได้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติซึ่งหมายความว่าพวกเขามักไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ อย่างไรก็ตามโฟกัสกลุ่มและการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าต่อทัศนคติของลูกค้าและเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการค้นพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาบริการใหม่ ๆ
 4. การสังเกต (Observation)
  เป็นการตอบสนองของปัจเจกชนต่อการสำรวจ (Surveys) และการสนทนากลุ่ม (Focus groups)แต่ละครั้งอาจขัดแย้งกับพฤติกรรมจริงของผู้คน เมื่อสังเกตดูผู้บริโภคด้วยการอัดภาพวิดีโอในร้านค้า ที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยสามารถสังเกตได้ว่าพวกเขาซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ผลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า
 5. การวิจัยภาคสนาม (Field trials)
  การวิจัยภาคสนาม เป็นการวางผลิตภัณฑ์ใหม่ในร้านค้าที่ต้องการ เพื่อทดสอบการตอบสนองของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขการขายในชีวิตจริงจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ปรับราคา หรือปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ได้ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กควรพยายามสร้างความสามัคคีกับเจ้าของร้านค้าในท้องถิ่น และเว็บไซต์ที่สามารถช่วยให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect