ข่าวสาร

ประโยชน์จากการทำ Pulse Survey

ประโยชน์จากการทำ Pulse Survey

จากครั้งที่แล้ว ทางเราได้แนะนำ ให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกับ Pulse Survey ไปกันแล้ว วันนี้ เรามาดูกันว่า Pulse Survey นี้ มีประโยชน์อย่างไรกันค่ะ

ประโยชน์ของ Pulse Survey จะแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ พนักงาน ผู้บริหาร และองค์กร

Pulse Survey สำหรับพนักงาน เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี ของพนักงาน เพราะจะทำให้พนักงาน รู้สึกได้รับการเอาใจใส่ดูแลมากขึ้น พนักงานสามารถจะได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และทันท่วงทีผ่าน feedback ที่ได้ให้กับหัวหน้า หรือ ผู้จัดการของพวกเขาเป็นประจำ พนักงานจะมีความรู้สึกถึงส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อพวกเขามีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ

Pulse Survey สำหรับผู้บริหาร หรือหัวหน้า  จะช่วยให้ผู้บริหาร ได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิด และสภาพจิตใจของเหล่าบรรดาพนักงาน รวมถึงความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญกันอยู่ได้ทันเวลา และดียิ่งขึ้น นำ feedback ที่ได้รับมาจากพนักงาน มาดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดปัญหา แก้ไขปัญหา ให้กับพนักงานได้อย่างทันท่วงที และตัว Pulse Survey นี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บริหารได้เห็นคำตอบที่ตรงไปตรงมา และน่าเชื่อถือได้มากกว่าการทำแบบสำรวจประจำปี เพราะบรรดาพนักงาน สามารถจะตอบแบบสอบถามตามความรู้สึกในช่วงเวลานั้น ๆ โดยไม่ต้องรอให้ถึงช่วงเวลาที่ต้องทำแบบสอบถามประจำปี

Pulse Survey สำหรับองค์กร  ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการลดอัตราการลาออก และเพิ่ม engagement ของพนักงาน เพราะองค์กรสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พนักงานมี และเผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็ว องค์กรสามารถใช้ชุดคำถามใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ และที่สำคัญที่สุด คือ Pulse Survey จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน เพราะพนักงานได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยถึงหัวข้อต่าง ๆ ร่วมกันสม่ำเสมอ และเมื่อพนักงานมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น โดยการพูดคุยในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับงาน พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นในฐานะเป็นทีม

นี้ก็เป็นเรื่องราวประโยชน์ของ Pulse Survey สำหรับ 3 ฝ่ายในองค์กร พรุ่งนี้ เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับ  Pulse Survey กันอีกนะคะ อย่าลืมมาติดตามอ่านกันต่อนะคะ

🎯สนใจบริการติดต่อเรา :

📱Tel : 06-5387-5499 

💬 Line : @Surveymarkett   👉  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket

#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect