ข่าวสาร

25 คำถาม Pulse Survey ที่มีประสิทธิภาพ

25 คำถาม Pulse Survey ที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อทำให้ Pulse Survey มีประสิทธิภาพสูงสุด การถามคำถามที่ถูกต้องนั้นสำคัญอย่างยิ่ง และนี่คือ 25 คำถามใน Pulse Survey ที่สามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและทำให้วัฒนธรรมในที่ทำงานแข็งแรงยิ่งขึ้น

 1. ในระดับ 1-10 คุณรู้สึกพอใจกับงานปัจจุบันของคุณมากน้อยเพียงใด?
 2. คุณรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการชื่นชมจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานของคุณหรือไม่?
 3. คุณมีทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
 4. คุณรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสเติบโตและพัฒนาภายในบริษัทหรือไม่?
 5. คุณได้รับฟีดแบ็กเกี่ยวกับผลงานของคุณบ่อยแค่ไหน?
 6. คุณรู้สึกว่าคุณจัดการภาระงานของตัวเองได้หรือไม่?
 7. คุณสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีได้หรือไม่?
 8. คุณจะให้คะแนนคุณภาพของการสื่อสารภายในองค์กรอย่างไร?
 9. คุณรู้สึกว่าบริษัทสื่อสารข้อมูลที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
 10. คุณมีแนวโน้มมากน้อยเพียงใดที่จะแนะนำบริษัทนี้ว่าเป็นสถานที่ที่น่าทำงาน?
 11. คุณรู้สึกว่าบริษัทให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียมหรือไม่?
 12. คุณรู้สึกว่าบริษัทตอบสนองต่อฟีดแบ็กของพนักงานได้ดีแค่ไหน?
 13. คุณจะให้คะแนนความมุ่งมั่นของบริษัทต่อความยั่งยืนอย่างไร?
 14. คุณรู้สึกว่าคุณมีจุดมุ่งหมายในการทำงานของคุณหรือไม่?
 15. คุณรู้สึกเครียดในที่ทำงานบ่อยแค่ไหน?
 16. คุณพอใจกับระดับความเป็นอิสระในการทำงานของคุณหรือไม่?
 17. คุณได้รับการยอมรับหรือชื่นชมผลการทำงานของคุณบ่อยแค่ไหน?
 18. คุณรู้สึกว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่?
 19. คุณรู้สึกว่าบริษัทมีความโปร่งใสเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่?
 20. คุณจะให้คะแนนความมุ่งมั่นของบริษัทในเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานอย่างไร?
 21. คุณรู้สึกว่าบริษัทส่งเสริมเรื่องสุขภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานดีแค่ไหน?
 22. คุณรู้สึกว่าแนวคิดและคำแนะนำของคุณได้รับการรับฟังและนำไปพิจารณาบ่อยแค่ไหน?
 23. คุณรู้สึกว่ากระบวนการประเมินผลงานของบริษัทนั้นมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพหรือไม่?
 24. คุณจะให้คะแนนระดับความไว้วางใจกันภายในบริษัทมากน้อยเพียงใด?
 25. คุณรู้สึกว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือไม่?

คำถาม Pulse Survey ที่นำเสนอมานี้ครอบคลุมหัวข้อความพึงพอใจของพนักงานและวัฒนธรรมในที่ทำงาน การรวบรวมฟีดแบ็กจากพนักงานของคุณเป็นประจำและดำเนินการตามฟีดแบ็กของพวกเขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วมกับองค์กร และความสำเร็จในระยะยาวได้

กุญแจสำคัญคือการรวบรวม feedback ของพนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอและดำเนินการตาม feedback ของพวกเขา การดำเนินการเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นอยู่ที่ดี และความพึงพอใจในงานของพนักงานในองค์กร นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร และความสำเร็จในระยะยาวสำหรับบริษัทของคุณ เริ่มถามคำถาม Pulse Survey กับพนักงานของคุณในวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง

🎯สนใจบริการติดต่อเรา :

📱Tel : 06-5387-5499

💬 Line : @Surveymarkett   👉  https://lin.ee/1WIknkQ

✉️ Email : surveymarketthailand@gmail.com

🌐 Website : https://surveymarketthailand.co.th

คิดถึงงานวิจัย คิดถึง Survey Market Thailand

#วิจัยออนไลน์ #วิจัยการตลาด #บริการด้านวิจัยตลาด #รับทำวิจัยภาคสนาม

#รับแผนการตลาด #บริการการตลาดออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #Surveymarket#Businessplan2023 #รับทำการตลาดออนไลน์

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect