ข่าวสาร

Woman examining banknote, man counting coins vector illustration. Auditor, financial planning, accounting. Banking concept. Design for website templates, posters, banners

4 เทคนิตการวิเคราะห์ความเป็นได้ทางการเงิน Finance analysis

1.กำไรต่อหน่วยเบื้องต้น
เป็นตัวเลขง่าย ๆ ที่เราต้องรู้ก่อนเลยว่าขายครั้งนี้มีกำไรไหม สูตรเบื้องต้นที่ใช้คือ
กำไร/ขาดทุน = รายได้ – ต้นทุน
ถ้าตั้งต้นขายแบบขาดทุนก็ยังไม่ต้องทำ ประเด็นสำคัญคือเราต้องดูเรื่องต้นทุนให้ครอบคลุมมากที่สุด อย่าให้ต้นทุนแฝงหลุดลอดสายตา ไม่อย่างนั้นกำไรที่ได้จะเป็น “กำไรหลอกตา” สุดท้ายก็จะทำให้เรา “ขาดทุน”
2.จุดคุ้มทุน
ขายไปเท่าไหร่จึงจะคุ้มกับทุนที่ลงไป เริ่มที่จะมีความยากในการวิเคราะห์ขึ้นมาสักหน่อยเพราะเราต้องแยก ต้นทุนให้ชัดเจน
ต้นทุนคงที่ เช่นค่าเช่าร้าน ค่าเงินเดือนพนักงาน
ต้นทุนแปรผัน เป็นต้นทุนที่แปรผันตามยอดขาย เช่น หากขายข้าวแกงก็จะเป็น ค่าข้าวสาร กับข้าว ค่าน้ำแข็ง เป็นต้น
สูตรที่ใช้คำนวณ
จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่รวม / (ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย)
3.ระยะเวลาคืนทุน
เงินที่ลงทุนไปนั้นสามารถได้รับกลับคืนมาภายในกี่เดือนกี่ปี หลักการพื้นฐานง่าย ๆ ในการคิดระยะเวลาคืนทุน ทำได้โดย
ระยะเวลาคืนทุน = เงินที่ลงทุน /เงินสดรับในแต่ละเดือน

เช่น เราลงทุน 100,000 บาท และคาดการว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ได้เดือนละ 10,000 บาท
ดังนั้น จากตัวอย่างนี้
ระยะเวลาคืนทุน = 100,000 / 10,000
= 10 เดือน
4.อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ดูสิว่าเงินที่เราลงทุนนั้นมันคุ้มค่าไหม ควรลงทุนหรือเปล่า หากลองเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นหรือโครงการอื่น เราควรลงทุนหรือ เก็บเงินฝากไว้เฉยๆ รอเก็บดอกเบี้ยธนาคารก็พอ
สูตรที่ใช้คำนวณ
ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) = (รายรับ – ต้นทุน)/ต้นทุน x 100
ตัวอย่างคาดการณ์รายได้ ตลอดทั้งปี 1 ล้านบาท และต้นทุนทั้งหมด 850,000 บาท
กำไรเบื้องต้น
1,000,000-850,000 = 150,000 บาท
ROI = 150,000/850,000 x 100
= 17.65%
ลองนำเครื่องมือทั้ง 4 ตัวเป็นแนวทางพื้นฐานในการตั้งต้นธุรกิจก่อนนะครับ ธุรกิจคิดให้ “เจ๊ง” ในกระดาษดีกว่าออกมา “เจ๊ง” ในสนามจริงครับ

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect