ข่าวสาร

surveymarketthailand

Online Survey: กำหนดวัตถุประสงค์ของการเก็บแบบสอบถามให้ชัดเจนเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

การหันมาใช้ Online Survey นั้นทำให้ผู้สร้างแบบสำรวจประหยัดเวลา และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการมากขึ้น แต่การได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้สร้างแบบสำรวจจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจออนไลน์ให้ชัดเจนที่สุดก่อนจะสร้างแบบสำรวจออนไลน์แม้ว่า Online Survey จะง่ายกว่าการสำรวจแบบเดิม แต่ก็ต้องนำกระบวนการบางอย่างมาปรับใช้ในแบบสำรวจออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสำรวจคือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสำรวจ ถ้าหากเป้าหมายคลุมเครือจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คลุมเครือด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งสุดท้ายของทุกการสำรวจคือ ผลลัพธ์หรือข้อมูลที่สามารถทำให้การตัดสินใจภายในธุรกิจนั้นง่ายมากขึ้นวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ในแบบสำรวจออนไลน์ให้ชัดเจนที่สุด- เป้าหมายของการสำรวจนี้คืออะไร?- คุณหวังว่าจะได้อะไรจากแบบสำรวจนี้- คุณจะใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมอย่างไรการตัดสินใจแบบใดที่คุณหวังว่าจะส่งผลกระทบกับผลลัพธ์ของแบบสำรวจนี้ (สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวมเพื่อทำการตัดสินใจในภายหลัง)การสำรวจที่ดี จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับหัวข้อที่ธุรกิจต้องการทราบ อาทิเช่น บริษัทเครื่องสำอางต้องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาดในปัจจุบัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีอายุ เพศ ความต้องการของตลาด หรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกซื้อ เป็นต้นการระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้สร้างแบบสำรวจกำหนดอะไรได้บ้าง- เข้าใจและรับรู้ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อระบุประเด็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติม- ทราบความต้องการที่เฉพาะเจาะจง โดยให้ลูกค้าจัดอันดับความสำคัญ 1-5ดังนั้นการวางแผนล่วงหน้า จะช่วยให้แน่ใจว่าแบบสำรวจที่ทำอยู่นั้นถูกต้อง เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ

Credit Source: https://www.ar.co.th/kp/th/579

ช่องทางการติดต่อเราได้ที่
Website: surveymarketthailand.com
LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

หากเพื่อนๆ สนใจที่จะเก็บแบบสอบถามเพื่อนๆ สามารถ Inbox เข้าไปสอบถามข้อมูลได้เลยครับ#SurveyMarketThailand#OnlineSurvey

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect