ข่าวสาร

45

รัฐบาลไทย

แก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้า

เนคเทค พัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งเป็น Platform ของ Big Data ภาครัฐเพื่อเป็นเครื่องมือชี้เป้าความยากจน เชิงพื้นที่ ซึ่งจะลงลึกได้ถึงระดับตำบลและหมู่บ้าน

เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2561 ครอบคลุม 14 จังหวัดได้แก่ สมุทรสงคราม ปทุมธานี เชียงใหม่ อุดรธานี ตาก สกลนคร มุกดาหาร นครพนม พระนครศรีอยุธยา ยะลา ลพบุรี อุบลราชธานี นนทบุรี และนครปฐม

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดนำร่อง ที่นำ TPMAP Logbook มาใช้แก้ปัญหาความยากจนแบบชี้เป้า ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2562 มีการบันทึกพิกัดตำแหน่งและภาพถ่ายครัวเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือ พบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีครัวเรือนยากจน 601 ครัวเรือน 903 คน มีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข คือ การซ่อมแซมที่พักอาศัย จึงได้จัดกิจกรรมระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ สำหรับซ่อมแซมบ้าน จำนวน 50 ครัวเรือน

TPMAP Logbook สามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมมีความหลากหลายและมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา โดยมีระบบ Big Data เป็นตัวช่วยวิเคราะห์ โดยบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆรวมถึงลำดับครัวเรือนยากจนตามดัชชีความขัดสนหลายมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI ) ซึ่งพิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา การเงิน ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงบริการรัฐ ข้อมูลตามลักษณะดังกล่าวมานี้ ทำให้ระบุได้ว่า คนจนอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง ทำให้หน่วยงานแก้ไขปัญหาสามารถออกนโยบายแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด # Researcher Thailand # Cebc # economics # grai phongam 

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect