ข่าวสาร

meeting-1453895_640

วัดผลลัพธ์

11 ขั้นตอน สร้างแผนการตลาดด้วย Social Media Marketing ให้ธุรกิจเติบโต

 1. ทำความเข้าใจว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะอะไร
 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้โซเชียลมีเดีย รวมทั้งการใช้ KPI ในการวัดผล
 3. กำหนดพันธกิจ และเป้าหมาย
 4. เลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 5. รีเสิร์ชหัวข้อคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 6. ตัดสินใจเลือกประเภทเนื้อหาที่ต้องการนำมาสร้างคอนเทนต์
 7. สร้างปฏิทินสำหรับเนื้อหา
 8. ลงมือจัดทำคอนเทนต์ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้
 9. กระจายคอนเทนต์ของคุณในแพลตฟอร์ม
 10. สร้างความผูกพันไว้ใจกับตัวลูกค้า
 11. วัดผลลัพธ์

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect