แบรนด์ (Brand)

คือ ยี่ห้อสินค้า หรือ ตราสินค้า หมายถึง กระบวนการ (Proc […]