ข่าวสาร

feedback-3677258_640

Consumer Review

ที่ผู้ประกอบการ SME ควรรู้ไว้
สำหรับยุคดิจิตอลในปัจจุบันได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ ต่าง ๆ ในออนไลน์มากขึ้น ผู้บริโภคสามมารถเลือกซื้อหรือหาข้อมูลได้ทุกที่ตลอดเวลา อินเทอร์เน็ตได้ เปลี่ยนวิถีการเลือกซื้อสินค้าและประสบการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นทั้งผู้ทดลอง สินค้าหรือบริการในเวลาเดียวกันผู้บริโภคเองก็เป็นผู้แนะนำสำหรับสินค้าหรือบริการที่ตนได้ทนลอง ไปแล้ว โดยการมาแชร์เรื่องราว ผ่านช่องทางทางอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น
สำหรับเนื้อหาที่มาจากผู้บริโภคสร้างเอง ยุคสื่อของผู้ใช้นิยามความหมายของคำว่า UGC คือ เนื้อหาที่ผู้ใช้ทั่ว ๆ ไปคนธรรมดาใครก็ได้ ผลิตหรือสร้างสรรค์ขึ้นมา ตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่อ อินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วมจากทุก ๆ คน ประเภทของเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเอง สามารถจัดพอเป็นกลุ่มได้ ดังนี้

 1. Web Board คือกระดานสนทนา เช่น เว็บบอร์ดที่สร้างบนเว็บไซต์ที่สร้างมา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านบทสนทนา หรือการอภิปราย การวิเคราะห์ที่กำหนดหัวข้อสนทนา เป็นเรื่อง ๆ ประเด็น ๆ ไป
  2 Web Blog เว็บล็อก ไดอารี่ออนไลน์ เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ เปิดให้ผู้อื่นเข้ามาอ่านข้อมูล และสามารถเขียนเสดงความคิดเห็นต่อจากข้อความเจ้าของบล็อกเป็น คนเขียนเอง ซึ่งทำให้ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นและสามารถได้ผลตอบกลับทันที
  3 Rating and Review คือเว็บไซต์ที่นำเสนอการจัดอันดับ และมีการวิเคราะห์ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างละเอียดผ่านมุมมองของผู้บริโภค ไม่ใช่จากผู้ผลิตสินค้าหรือบริการเอง
  4 Social Networking Sites เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่สร้างเครือข่ายสังคมสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดดเขียน บรรยายถึงความสนใจ หรือกิจกรรมที่ตนเองได้ทำ จากนั้นนำมาเชื่อมโยงกับความกับความสนใจ ตลอดจนกิจกรรมของผู้อื่นที่สัมพันธ์กัน
  5 Experience or Photo Sharing Sites คือ เว็บไซต์ที่มีพื้นที่บริการสำหรับสมาชิก โดยสามารถน ารูปภาพต่าง ๆ มาอัปโหลด ทั้งยังสามารถเผยแพร่รูปภาพเหล่านั้นให้กับ เครือข่ายเพื่อนของตนเองและสมาชิกคนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงยังสามารถแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นจากสมาชิกคนอื่น ๆ ได้ทั้งทั่วโลกโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  6 Audio คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการแก่สมาชิก โดยให้สมาชิกเล่าเรื่องที่ตนเองรู้สึก พร้อมทั้งบันทึกเสียงเพื่อเก็บไว้ในเว็บไซต์ให้เพื่อนสมาชิกได้ฟัง
  7 Club Site คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการแก่สมาชิกและผู้เยี่ยมชมอย่างจำพอสมควร เนื่องจากเว็บไซต์ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิก รวมถึงการรับรู้ความต้องการของสมาชิกที่สนใจเรื่องเหล่านี้จริง ๆ เช่น ชุมนุมคนดูหนัง อ่านละคร ออนไลน์ หรือคนรักรถ รักการถ่ายภาพ รักเพลง หรือ ที่เป็นชุมชนเสมือนสำหรับกิจกรรม งานอดิเรก เป็นต้น
  8 Trip Planner คือ เว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้นำมาบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวของตนมาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ
  9 Third-Party Web Sites คือ เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่ ได้รับความเสียหายหรือไม่พอใจในสินค้าหรือบริการใด ๆ มาเขียนบรรยายถึงความรู้สึก ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  10 Other Web Sites คือ เว็บไซต์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่ามาข้างต้น ที่เปิดโอกาส ให้ผู้บริโภคได้เขียนบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็น รวมไปถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ที่ตนมีประสบการณ์เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ผู้เยี่ยมชมและสมาชิกในเว็บไซต์นั้น
  เนื้อหาที่มาจากการรีวิวมีความสำคัญและจ าเป็นอย่างมากต่อธุรกิจเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทาง การตลาดให้สอดสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อพัฒนาให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำทางการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect