ข่าวสาร

How to improve the competitive position of a company?

Porter’s Competitive Strategies

  1. Lower cost strategy
  2. Differentiation strategy

Lower cost strategy is the ability of a company to design, produce, and market a comparable product more efficiently than its competitors.

Differentiation strategy is the ability of a company to provide unique and superior value to the buyer in terms of product quality, special features, or after-sale service.  Before using one of the two competitive strategies, the firm must choose the range of product varieties it will produce, the distribution channel it will employ, the types of buyers it will serve, the geographic areas it will sell, and the array of related competitive companies.

S W O T Analysis

SWOT is an acronym used to describe the particular Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats.

The External environment consists of variables (Opportunities and Threats) that are outside the organization and not typically within the short – run control of top management.

The internal environment of a corporation consists of variables (Strengths and Weaknesses) that are within the organization itself.

Strategy Formulation

Strategy formulation is the development of bng – range plans for the effective management of SWOT analysis.  It includes defining the corporate mission, specifying achievable objectives, developing strategies, and setting policy guidelines.

Mission

Mission is the purpose of the organization.

A well – conceived mission statement defines the fundamental, unique purpose that sets a company apart from other firms of its type and identifies the scope or domain of the company’s operations.

Objectives

Objectives are the end results of planned activity.  Objectives must tell what is to be accomplished by when and quantified if possible.  The achievement of corporate objectives should result in the fulfillment of a corporation’s mission.

Strategies

A strategy of corporation forms a comprehensive master plan that states how the corporation will achieve its mission and objectives.  It maximizes competitive advantage and minimizes competitive disadvantage.

Industry Analysis

Porter’s Approach to Industry Analysis

Generating Alternative Strategies by Using a TOWs Matrix

To generate a TOWs Matrix by using the External Factor Analysis Summary (EFAS) and the Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

IFAS

Internal Strategic FactorWeightRatingWeighted ScoresComments
StrengthsS 1S 2S 3S 4WeaknessesW 1W 2W 3W 4Total ScoresEFAS

External Strategic FactorWeightRatingWeighted ScoresComments
OpportunitiesO 1O 2O 3O 4ThreatsT 1T 2T 3T 4Total ScoresGenerating Alternative Strategies by Using a TOWs Matrix

The TOWs Matrix illustrates how the external opportunities and threats facing a particular corporation can be matched with that company’s internal strengths and weaknesses to result in four sets of possible strategic alternatives

IFASEFASSW
OSO strategies use strengths to take advantage of opportunitiesWO Strategies take advantage of opportunities by overcoming weaknesses
TST strategies use strengths to avoid threatsWT strategies Minimize weaknesses and avoid threats

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect