ข่าวสาร

Saving money by collecting coin and Thai money banknote. isolated on white background.

การแข็งค่าของค่าเงินบาท

วันสุดท้ายของปี 2562 ค่าเงินบาทแข็งตัวมากที่สุด ในรอบ 6 ปี อยู่ที่ระดับ 29.9 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ การแข็งค่าของเงินบาทไม่เป็นผลดีกับสภาวะเศรษฐกิจของไทย

ศูนย์วิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank’s Economic Intelligence Contre ( E I C ) ประมาณการว่าค่าเงินบาทจะอยู่ระหว่าง 29.5 – 30.5 บาท ต่อดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2563 การแข็งค่าของค่าเงินบาทประมาณ 8% ในปี 2562 (สูงสุดเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศต่างๆทั่วโลก) ก่อให้เกิดผลกระทบกับภาคส่งออก การท่องเที่ยว ของไทย ทำให้เกิดผลเสียกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากรายได้จากการส่งออก และรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการขยายตัวของ G D P ของไทย

การแข็งค่าของค่าเงินบาทมีผลกระทบทั้งในแง่ดีและไม่ดี ผู้ส่งออก คนงานไทย ที่ทำงานในต่างประเทศ หรือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ จะเป็นผู้เสียประโยชน์เนื่องจากเมื่อนำเงินดอลล่าร์มาแลกเป็น เงินบาท จะได้เงินบาทลดลง ในทางตรงกันข้าม ผู้นำเข้า ผู้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศนักท่องเที่ยวไทยที่ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศจะได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทเนื่องจากราคาสินค้านำเข้าจะถูกลง และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปต่างประเทศ เงินบาทจำนวนเท่าเดิมจะแลกเงินตราต่างประเทศได้มากขึ้น

ผู้ประกอบการการขนส่งทางเรือคาดการณ์ว่ามูลค่าของการส่งออกทางเรือในปี 2563 นี้ คงจะลดลง 5%  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินบาทสภาวะภัยแล้งและข้อพิพากษ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ผู้ประกอบการการขนส่งทางเรือให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การส่งออกน่าจะขยายตัว 0 – 1% คิดเป็นมูลค่า 251.25 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในกรณีค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 30.50 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ

กรณีเงินบาทแข็งค่าอยู่ที่ระดับ 29 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ มูลค่าการส่งออกจะลดลง 2.8 % คิดเป็นมูลค่า 242.99 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ในกรณีที่ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 28.50 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ มูลค่าการส่งออกจะลดลง 5% คิดเป็นเงินดอลล่าร์เท่ากับ 237.49 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

สาเหตุหลักของการแข็งค่าของค่าเงินบาทเนื่องจากไทยมีดุลการชำระเงินเกินดุล การที่ดุลการชำระเงินเกินดุลเงินดอลล่าร์จะเข้ามาประเทศไทยมาก ทำให้ค่าเงินดอลล่าร์อ่อนลง ค่าเงินบาทจึงแข็งค่า สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED ในกรณีที่ FED ลดอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ค่าเงินดอลล่าร์อ่อนลงและค่าเงินบาทจะเพิ่มขึ้น

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email